Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (B)

back course – ters yayın
“back office usage‐based accounting and


subscriber billing” – arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması
back office application – yönetsel uygulama
back office support system (BOSS) – geri ofis destekli sistem
backbone – omurga
backbone network – omurga ağı, omurga şebekesi
backbone routing service – omurga yönlendirme hizmeti
backbone wiring – omurga kablolaması
backdoor – arkakapı
back‐end application – destek uygulaması
backer card – reklam panosu
background color cancellation – arka plan renk iptali
background noise – arka plan gürültüsü
backhaul – taşıma, ana taşıyıcı
backlash – boşluk, gevşeklik
backlighted – arkadan aydınlatmalı
backscatter – geri yansıma, geri saçılma
backscatter of waves – dalgaların geri yansıması
back‐to‐back connection – geriden geriye bağlantı, arka arkaya bağlantı bağlanma
back‐to‐back user agent – geriden‐geriye kullanıcı aracı
backup – yedekleme, yedek
backup copy – yedek kopya
backup frequency – yedekleme sıklığı
backward channel – geriye doğru kanal
backward recovery – geriye doğru kurtarma
backward signal – geriye doğru işaret
“backwards‐compatible broadcast services (BC‐
BS)” – geriye doğru‐uyumlu yayıncılık hizmeti
bad frame – kötü çerçeve
badge reader – kart okuyucu, kimlik kartı okuyucu
bag of bits (BOB) – çok fazla bit
balance return loss – dengeli geri dönüş kaybı
balanced code – dengeli hat
balanced code – dengeli kod
balanced error – dengeli hata
balanced line – dengeli hat
balanced signal pair – dengeli işaret çifti
balanced two‐port network – dengeli iki kapılı devre
balanced‐to‐ground – topraklamalı
balancing network – dengeleme devresi
ballot – gizli oy kullanma
balun – balun
band edge energy – bant kenarı enerjisi
band pass – bant geçiren
band pass filter – bant geçiren süzgeç
band rejection filter – bant durduran süzgeç
banded rates – bileşik oran
bandit mobile – yasaklanmış mobil telefonu
bandpass filter – bant geçiren süzgeç
bandwidth (BW) – bant genişliği
bandwidth allocation control protocol (BACP) – bant genişliği tahsis denetim protokolü
bandwidth allocation protocol (BAP) – bant genişliği tahsis protokolü
bandwidth balancing mechanism – bant genişliğini dengeleme mekanizması
bandwidth compression – bant sıkıştırma
bandwidth on demand – talebe bağlı bant genişliği
bandwidth Xdistance product – bant genişliği x mesafe ürünü
bandwidth‐efficient signaling – bant etkin işaretleşme
bandwidth‐intensive data – bantgenişliği yoğun veri
bandwidth‐limited operation – sınırlı bant genişliğinde çalışma
bang path – ünlemli makine adresi
bar code – barkod
bar code readers – barkod okuyucuları
barker channel – reklam amaçlı TV kanalı
barrage jamming – baraj karıştırması, çok geniş bantlı sıkıştırma
barred dialing number – aranması engellenmiş numara
barrel distortion – barrel bozulması
barrier layer – engel katmanı
barring of all incoming calls (BAIC) – gelen tüm çağrılarin engellenmesi, gelen tüm aramaların yasaklanması
barring of all outgoing calls (BAOC) – giden tüm çağrıların engellenmesi
barring of incoming call – gelen çağrının engellenmesi
barring password – şifresiz, engelleme şifresi
barter syndication – simsar sendikasyonu
base price – esas fiyat, taban fiyat
base station (BS) – baz istasyonu
“base station authentication response
(AUTHBS)” – baz istasyonu doğrulama cevabı
base station controller (BSC) – baz istasyonu denetleyicisi
base station manufacturer code – baz istasyon üretici kodu
base station maximum output power – baz istasyonunun azami çıkış gücü
base station random variable (RANDBS) – baz istasyonu rasgele değişken
base station receiver exclusion band – baz istasyonu alıcı harici bandı
base station receiver exclusion power – baz istasyonu alıcı harici gücü
base station receivers – baz istasyonu alıcıları
base station subsystem (BSS) – baz istasyonu alt sistemi
base station transmitter exclusion band – baz istasyonu verici harici bandı
base station transmitter requirements – baz istasyonu verici gerekleri
“base transceiver station (BTS) (Wireless
Telephony)” – temel alıcı verici iletim istasyonu
base transciever station (BTS) – baz alıcı‐verici istasyonu
base unit of measurement – temel ölçüm birimi
baseband (BB) – temel bant, taban bant
baseband modulation – temel bant modülasyonu
baseline privacy interface (BPI) – temel satır özel arayüz
baseline privacy interface (BPI) – kablo modem haberleşme gizliliği
baseline protocol at level 1b (BP@L1b) – temel satır protokolu seviyesi
baseline shift – temel satır kaydırması
bash – “daha çok Unix ve Linux türevlerinde kullanılan kabuk ve aynı zamanda
programlama dili”
basic access (BA) – temel erişim
basic access profile (BAP) – temel erişim şartı
basic authentication – basit doğrulama
basic conversation – temel konuşma
basic encoding rules – temel kodlama kuralları
basic mode link control – temel kipte hat denetimi
basic operating system – ana işletim sistemi
basic rate interface (BRI) – temel hız arayüzü
basic service element (BSE) – ana hizmet elemanı
basic service set (BSS) – temel hizmet seti
basic service sets (BSS) – temel hizmet kümesi
basic serving arrangement (BSA) – temel hizmet düzenlemesi
basic trading area – temel aktarım alanı, temel değiş‐tokuş alanı
batched communication – toplu iletişim
battery – batarya, pil, akü
battery backup – pil yedeği, akü yedekleme
battery check – batarya denetimi
battery power source – batarya güç kaynağı
battery requirements – batarya gerekleri
baud – baud (bir iletişim bağlantısında bilgi gönderme hızı ölçüm birimi)
baud rate – baud hızı
beacon – radyo feneri, radyo fener işareti
beam divergence – ışın demeti sapması
beam steering – ışın demetinin yönlendirilmesi
beam waveguide – ışın demeti dalga kılavuzu
beam – ışın demeti, ışın hüzmesi
beamsplitter – ışın demeti bölücüsü
beamwidth – ışın demeti genişliği
bearer capability – taşıyıcı yeteneği
bearer capability information – taşıyıcı yetenek bilgisi
bearer connection – taşıyıcı bağlantısı
bearer independent call control – taşıyıcıdan bağımsız çağrı denetimi
bearer service – taşıyıcı hizmeti
beat frequency – vuru frekansı
beat frequency oscillator – vuru frekans osilatörü
beauty contest – güzellik yarışması
beeper – çağrı cihazı
“before interest, taxes, depreciation and
amortisation (EBITDA)” – faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi kâr
beginning of message (BoM) – mesaj başlangıcı
benchmarking – kıyaslama, karşılaştırma
bend loss – lifteki eğiklik kaybı
bespoke arrangement – sipariş usulü düzenleme
bessel filter – bessel süzgeci
best effort (BE) – en iyi gayret, elden gelenin en iyisi
biased automatic gain control – eşikli otomatik kazanç ayarı
biconical antenna – bikonik anten (iki konili anten)
bid price – alış bedeli
bidding credit – “ücra yerlerde telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarina uygulanan
teşvik programı”
bidirectional coupler – iki yönlü bağlaştırıcı
bilateral control – iki taraflı denetim
bilateral synchronization – iki taraflı eş zamanlama
bilaterally negotiated telecommunication rates – iki tarafın mutabakata vardığı telekomünikasyon hızları (oranları)
bill and keep – faturala ve sakla
billboard antenna – panel anten
billing automatic message accounting format – otomatik faturalama mesajı hesaplama biçimi
billing number – fatura numarası
bill‐to‐room – odaya ücretlendirme
binary – ikili
binary exponential backoff – ikili kodlu üstel geri çekilme
binary interchange format (BIF) – ikili değişim biçimi
binary modulation – ikili modülasyon
binary phase shift keying (BPSK) – ikili faz kaydırmalı anahtarlama
binary synchronous (bi‐sync) communication – ikili eş zamanlı haberleşme
binary tree – ikili ağaç
binary‐coded decimal (BCD) notation – ikili kodlu ondalık gösterim
binary‐coded decimal interchange code – ikili kodlu ondalık ara değişim kodu
binary‐coded decimal representation – ikili kodlu ondalık gösterim
bind – bağlamak
binding post – bağlantı noktası
binding update – bağlayıcı güncelleme
biomass energy – biyokütle enrji
biphase modulation – iki fazlı modülasyon
bipolar – çift kutuplu
bipolar integrated circuit – çift kutuplu tümleşik devre
bipolar phase shift keying (BPSK) – çift kutuplu faz kaydırmalı anahtarlama
bipolar signalling – çift kutuplu işaretleşme
bipolar transistor – çift kutuplu transistör
birefringent medium – çift kırılmalı ortam
bistable multivibrator – iki durumlu çoklu titreştirici
bistable trigger circuit – iki durumlu tetikleyici devre
bit – bit, 0 veya 1
bit error rate (BER) – bit hata oranı
bit error rate test (BERT) – bit hata oran testi
bit interval – bit aralığı
bit pairing – bit çiftlenimi
bit per second (BPS) – saniye başina bit
bit rate – bit hızı
bit robbing – bit çalma
bit slip – bit kaydırma
bit slippage – bit kayması
bit string – bit dizgisi
bit stuffing – veriye bilgi taşımayan bitlerin eklenmesi
bit stuffing rate – bit doldurma hızı, bit doldurma oranı
bit synchronous operation – bit eş zamanlı çalışma
bit‐count integrity (BCI) – bit sayma bütünlüğü
bit‐exact – bit özü
bitmapped – bit eşleştirmeli
bit‐rate allocation signal (BAS) – bit‐hızı tahsis işareti
bits per second – bit\saniye
bits per symbol (bits/sym) – birim sembole düşen bit sayısı
bit‐sequence independence – bit dizisinden bağımsız
bitstream – veri akışı
bit‐stream access – veri akış erişimi
bit‐stream transmission – bit akışlı iletim
black burst – siyah renk patlaması
black facsimile transmission – renksiz belge geçer iletimi
Black Sea Economic Cooperation (BSEC) – Karadeniz Ekonomik İşbirliği
blackout – karartma
blanket licence – genel lisans
blanketing area – sinyal ezme alanı
blanking – karartma
blanking level – karartma seviyesi
blend – geçişme, harmanlama
blended data – harmanlanmış veri, karma veri
blind dial – zil sesinin merkez ofisler arasında değiştiği telefon santral sistemi
block – blok
block calls – öbek aramalar
block check character (BCC) – blok denetim karakteri
block distortion – blok bozulması
block efficiency – blok etkinliği
block parity – blok eşlik biti
block payload – bloğun yararlı (görev) yükü
block transfer attempt – blok aktarma girişimi
block transfer efficiency – blok aktarma etkinliği
block transfer failure – blok aktarma hatası
blocked sim card – engellenmiş sim kart
block‐error probability – blok hata olasılığı
blocking and spurious response – bloklama ve istenmeyen tepki
blocking criterion – bloklama ölçütü
blocking immunity – bloklama bağışıklığı
blocking or desensitization – bloklama ya da hassasiyet giderme
blocking probability – bloklama ihtimali
block‐loss probability – blok kayıp olasılığı
block‐misdelivery probability – bloğun yanlış dağıtım olasılığı
blog – ağ günlüğü
blooming – hızla büyüyen
blown cable – üflemeli kablo
blown fiber – şişmiş lif
blown fiber/air blown fiber – üflemeli lif/hava üflemeli lif
blue bomb – karşı tarafın bilgisayar işletim sistemini çökertme tekniği, mavi bomba
bluetooth – “bluetooth, yüksek frekanslı alçak güçlü elektronik cihazlar arası
iletişimi sağlayan kablosuz sistem, mavi diş”
bluetooth clock – bluetooth saati
BNC connector – BNC bağlayıcısı
board isolation mode (BIM) – devre kartıyalıtım kipi
body definition parameters (BDP) – vücut tanımlama parametreleri
boilerplate – “aslı bozulmaksızın yeni uygulamalarda kullanılabilen metin, temel
uygulama taslağı”
bolt‐on – “internet sayfasına hızlı ama güvenli bir biçimde eklenebilen ürün ya da
sistemler”
bong – telefon aramalarındaki bağlantı ücreti
Boolean function – Boole fonksiyonu
border gateway protocol (BGP) – sınır geçit protokolü
“border gateway protocol‐virtual private LAN
service (BGP‐VPLS)” – sınır geçit protokolü‐sanal özel LAN hizmeti
boresight error – yönlendirme hatası
Bose‐Chaudhuri‐Hochquenghem code – bose‐chaudhuri‐hochquenghem kodu
both‐way propagation time – gidiş‐geliş yayılım gecikmesi
bottom‐up parsing – aşağıdan yukarıya ayrıştırma
bottom‐up programming – aşağıdan yukarıya programlama
bounce e‐mail – iletilemediği için gönderene geri dönen e‐posta, geri seken e‐posta
bounce free – sabit kontak uçlu
boundary point (BP) – sınır noktası
boundary replicate – sınır tekrarı
braid – örme, döşeme (kablo)
braided shield – boncuklu koruma
braiding of a cable – kablo döşeme, kablo örtüsü
branch drop – ayrı kollarda gerilim düşümü
branching network – dallanma şebekesi
branching repeater – dallanma tekrarlayıcısı
brand rating index (BRI) – marka derecelendirme endeksi
branding – markalama
breadboard circuit – deneysel devre
break up value – tasfiye değeri
breakaway point – kopma noktası
break‐before‐make – işlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi
breakdown service – arıza servisi
break‐in point – kavuşma noktası
breaking link – bağlantı kesme
breakout box – patlama kutusu
bridge – köprü
bridged tap – “hat prizi, bir telefon iletim hattına bağlanmış ve sonlandırılmamış bir
başka hat”
bright green technology – parlak yeşil teknoloji
brightness value unit (BVU) – parlaklık değer birimi
“British Approvals Board for
Telecommunications (BABT)” – İngiliz Telekomünikasyon Onay Kurumu
broadband (BB) – genişbant
broadband access facility – genişbant erişim imkanı
broadband bus – genişbant veriyolu
broadband cable licence – genişbant kablo lisansı
“broadband connectionless bearer service
(BCLB)” – genişbantlı bağlantısız taşıyıcı hizmeti
“broadband connection‐oriented bearer service
(BCOB)” – genişbantlı bağlantı tabanlı taşıyıcı hizmeti
broadband development – genişbantlı gelişme
broadband device – genişbant cihazı
broadband digital forward (BDF) – genişbantlı sayısal iletim
broadband emission – genişbant yayımı
broadband ISDN (B‐ISDN) – genişbant ISDN
broadband integrated gateway (BIG ) – genişbantlı tümleşik geçit
“broadband integrated services digital network
(BISDN)” – genişbantlı tümleşik hizmetler sayısal şebekesi
broadband interface unit (BIU) – genişbant arayüz ünitesi
broadband noise – geniş bant gürültüsü
broadband noise figure – genişbantlı gürültünün niceliği (miktarı)
broadband offering – genişbantlı hizmet sunumu
broadband over power lines (BPL) – enerji hatları üzerinden genişbantlı haberleşme
broadband passive optical network (BPON ) – genişbantlı pasif optik ağ
broadband radio service (BRS) – genişbant telsiz hizmeti
broadband remote access server (BRAS) – genişbant uzaktan erişim sunucusu
broadband remote line unit – genişbantlı uzak hat birimi
broadband signaling – geniş bantlı işaretleşme
broadband television (BBTV) – genişbantlı televizyon
broadband terminal adapter (B‐TA) – genişbantlı uçbirim uyarlayıcısı
broadband terminal equipment (B‐TE) – genişbantlı uçbirim teçhizatı
broadband uptake – genişbantta gelişme
broadcast (BC) – yayın (radyo‐TV yayını)
broadcast channel – yayın kanalı
broadcast control channel – yayın denetim kanalı
broadcast file system (BFS) – radyo/TV yayıncılığı dosya sistemi
broadcast satellite services – uydu yayın hizmetleri
broadcast television systems committee (BTSC) – televizyon yayıncılığı sistem komitesi
brouter – brouter (köprü‐yönlendirici)
brownout – grileştirme, kısmi karartma
browser caching – ağ gezgini kaşe hafızası
browser‐based application – örün tarayıcısına dayalı uygulama
browsing – göz atma
browsing session – göz atma oturumu
Bruch blanking sequence – Bruch karartma dizisi
buddy icon – internette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük resimler
buddy list – “internette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük
simgelerin listesi”
budget surplus – bütçe fazlası
budgetary control – bütçenin denetlenmesi
buffer – ara bellek, tampon bellek
buffer amplifier – ara bellek yükselticisi
buffer overflow – arabellek taşması, tampon taşması
buffer storage – ara bellek depolama
buffered network – tamponlu ağ, tamponlu şebeke
buffering – ara belleğe alma
bug – hata
building integrated timing supply (BITS) – bina içi tümleşik zamanlama kaynağı
bulk data transmission – toplu veri iletimi
bulk transmission – toplu iletim
bulkhead – bölme duvarı
bulletin board system – ilan afiş sistemi
bunched frame‐alignment signal – demet halinde çerçeve hizalama işareti
bundle/solution suite – hizmet paketi/çözüm takımı
bundled connection – demetli bağlantı
bundled offer – paket teklif/ayrıştırılmamış teklif
buried cable – gömülü kablo
burried cable – toprağa gömülü kablo
burst firing control – darbe başlatma denetimi
burst gate – darbe geçidi
burst sequence – patlama dizisi
burst speed – patlama hızı, anlık veri gönderme hızı
burst switching – ani darbe anahtarlaması
burst type – patlama işaret tipi
bus – veri yolu
bus architecture – veri yolu mimarisi
bus interface gate array (BIGA) – ana veri yolu arayüz kapı dizisi
bus network – veri yolu ağı
bus slave – ara hat bağımlı elemanı
bus structure – ara hat yapısı
bus topology – veri yolu topolojisi
business and government subscribers – özel ve kamu aboneleri
business case – ticari vaka
business cordless telephone (BCT) – ticari kablosuz telefon
business customer – kurumsal müşteri
business data processing – yönetsel veri işleme
business decision makers (BDM) – ticari karar vericiler
business fixed investment – işletme sabit yatırımı
business management system (BMS) – iş yönetim sistemi
business model – iş modeli
business stealing – iş çalma
business support system (BSS) – iş destek sistemi
business telecom services (BTS) – iş telekom hizmeti
busy – meşgul
busy hour – meşgul saat
busy line verification (BLV) – meşgul hat onaylayıcı
busy tone – meşgul ton
busy‐idle bits – meşgul‐boş bitler
buttonhook Feed – antende düğme kanca tipinde besleme
bypass – yan yol, atlama, yan geçit
byte – bayt (sekiz bit)

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,Sözlük,TerimlerBilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (B) back course - ters yayın 'back office usage‐based accounting and subscriber billing' - arka ofis kullanım tabanlı muhasebe ve abone faturalaması back office application - yönetsel uygulama back office support system (BOSS) - geri ofis destekli sistem backbone - omurga backbone network - omurga ağı, omurga şebekesi backbone routing service...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman