C band – C bandı
cabinet block – modül bağlantı bloğu
cable – kablo
cable and component manufacturer – kablo ve bileşenleri üreticisi

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (C)

cable assembly – kablo montajı
cable carriers – kablo taşıyıcıları
cable checker – kablo denetcisi
cable cut – kablo kesimi
cable entry point (CEP) – kablo giriş noktası
cable franchise – kablo imtiyaz hakkı
cable head‐end – kablo ana dağıtım panosu
“cable host interface licensing agreement
(CHILA)” – kablo ana arayüz lisans anlaşması
cable joint – kablo eki
cable joint hole – kablo ek odası
cable landing right – kablo geçiş hakkı
cable modem (CM) – kablo modem
cable modem interface mask (CMIM) – kablo modem arayüz maskesi
cable modem termination system (CMTS) – kablo modem sonlandırma sistemi
cable operator – kablo işletmecisi
cable pair – kablo çifti
cable plant – kablo fabrikası
cable plant constant bit rate (CBR) – kablo üreten firmanın beyan ettiği sabit bit hızı
cable protection pipe – kablo muhafaza borusu
cable sheath – kablo kılıfı
cable signal leakage – kablo işaret kaçağı
cable splice closure – kablo dış kılıf eki
cable television – kablolu televizyon
cable television relay service (CARS) station – kablolu televizyon röle hizmeti istasyonu
cablesat syndication – kablo TV uydu sendikasyonu
cache – önbellek
caching – ön belleğe alma
calculated loudness level – hesaplanmış gürültü seviyesi
calibrated directional coupler – kalibreli yönlü kuplör
calibration – kalibrasyon
call – çağrı, arama
call abandonment probability – çağrı kesilme olasılığı
call aborted – çağrı iptali
call accounting – çağrı hesaplama, çağrı muhasebesi
call accounting record – çağrı hesaplama kaydı
call add‐on – çağrı ekleme
call admission control (CAC) – çağrı kabul denetimi
call agent (CA) – çağrı aracı
call appearance – çağrı yapan hattın görünmesi
call arrival signal – çağrı geliş işareti
call barring administration controlled (CBAC) – yönetim denetimli çağrı kısıtlaması

call barring time depended (CBT) – zamana bağlı çağrı kısıtlaması
call blocking – çağrı engelleme
call by call – çağrı bazlı arama
call by call access – çağrı bazlı arama erişimi, arama başına erişim
call by name – isimle arama
call by reference – referanslı çağrı
call by value – değerle arama, değer yoluyla çağrı
call center – çağrı merkezi
call completion ratio (CCR) – çağrı tamamlama oranı
call congestion – çağrı tıkanıklığı
call control function (CCF) – arama denetim fonksiyonu
call deflection – çağrı saptırma
call detail collection point (CDCP) – arama detayı toplama noktası
call detail generation point (CDGP) – arama detayı oluşturma noktası
call detail information source (CDIS) – arama detayı bilgi kaynağı
call detail rating point (CDRP) – arama detayı derecelendirme noktası
call detail recording (CDR) – ayrıntılı arama kaydı
call discrimination – çağrı ayrıştırma
call diversion – çağrı saptırma
call duration – çağrı süresi
call failure ratio – arama başarısızlık oranı
call finder – çağrı bulucu
call for tender – ihale ilanı, teklife çağrı
call forward busy – çağrıyı meşgule atma
call forward no reply – çağrıyı cevapsız durumda bırakma, cevapsız aramaları yönlendirme
call forwarding – çağrı yönlendirme
call forwarding‐busy – meşgul çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐no answer – cevapsız çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐other – diğer çağrıyı yönlendirme
call forwarding‐unconditional – koşulsuz çağrı yönlendirme
call history parameter – arama geçmişi parametresi
call hold – çağrı tutma
call instruction – çağrı komutu
call intensity – arama yoğunluğu
call management server (CMS) – çağrı yönetim sunucusu
call park – çağrının hatta bekletilmesi
call pickup – çağrı cevaplama, çağrı toplama
call preemption – çağrı önceliği
call request – çağrı talebi
call request packet – çağrı istek paketi
call rerouting distribution (CRD) – yeniden yönlendirilen çağrının dağıtılması
call restriction – çağrı kısıtlama
call routing apparatus – aramayı yönlendirme cihazı
call screening – çağrı süzme
call set‐up – çağrı kurulumu
call set‐up time – çağrı kurulum süresi
call splitting – aramanın bölünmesi
call termination – çağrı sonlandırma
call timer – arama sayacı
call tracing – aramanın izlenmesi
call transfer – çağrı aktarımı
call transit – çağrı aktarma
call user data – çağrı kullanıcı verisi
call waiting – çağrı bekletme
call waiting tone – çağrıyı bekletme tonu
callback – geri arama

callback modem – güvenlik modemi, geri aramalı modem
called channel – aranan kanal
called‐line identification signal – aranan hattın numarasına ait işaret
called‐party camp‐on – aranan tarafın bekletilmesi
caller identification (ID) – arayan kişinin kimliği, arayan numaranın görünmesi
calling card service – arama kartı hizmeti
calling channel band – aranan kanal bandı
calling line identification presentation (CLIP) – arayan hattın numarasının gösterilmesi
calling line identification restriction (CLIR) – arayan numaranın görünmemesi
calling line ientification (CLI) – arayan hattın numarası, arayan hattın tanınması
“calling number identification presentation
(CNIP)” – arayan numaranın kimliğinin gösterilmesi
calling number identification restriction (CNIR) – arayan numaranın kimliğinin saklanması
calling party – arayan taraf
calling party pays (CPP) – arayan tarafın ödemesi
calling party’s network pays (CPNP) – arayan tarafın şebekesi öder
call‐not‐accepted signal – kabul edilmemiş arama işareti
call‐sign allocation plan – arama işareti tahsis planı
camcorder (camera+recorder) – kamera kaydedicisi
camera control unit – kamera denetim birimi
camp‐on busy signal – aramanın bekletildiği meşgul işareti
campus network – yerleşke şebekesi
cancel call waiting (CCW) – bekleyen aramayı iptal etme
cancel message waiting notification (CMWN) – bildirim bekleyen iptal mesajı
canonical name – doğal (kabul edilmiş) isim

cap – tavan
cap fee – maksimum ücret
capability maturity model – yetenek olgunluk modeli
capacitance – sığa, kapasitans
capacitive sensing – kapasitif algılama
capacity management (CAPMAN) – kapasite yönetimi
capacity utilization – kapasite kullanımı
“capital account segment of balance of
payments” – ödemeler dengesinin sermaye hesabı kısmı
CAPital EXpenditures (CAPEX) – sermaye giderleri
capital labor ratio – sermaye/iş gücü oranı
capital market quilibrium – sermaye piyasası dengesi
capital mobility – sermaye hareketliliği
card access system – kartlı giriş sistemi
card information structure (CIS) – kart bilgi yapısı
card management system – kart yönetim sistemi
care of address – adrese bağımlı
carriage return – satırbaşı komutu
carrier – taşıyıcı
carrier identification code – taşıyıcı tanımlama kodu
carrier access billing system (CABS) – taşıyıcı erişim faturalama sistemi
carrier access business – taşıyıcı erişim işi
carrier access code (CAC) – taşıyıcı erişim kodu
carrier common line charge – ortak taşıyıcılı hat yükü
carrier communication (CM) – taşıyıcı iletişimi
carrier detect (CD) – taşıyıcı tespiti
carrier detect threshold (CDT) – taşıyıcı algılama eşiği
carrier dropout – taşıyıcının hattan düşmesi
“carrier ethernet‐virtual local area network (CE‐
VLAN)” – taşıyıcı ethernet‐sanal yerel alan şebekesi
carrier frequency – taşıyıcının frekansı
carrier identification code – taşıyıcı tanımlama kodu

carrier power – taşıyıcı gücü
carrier pre‐selection – taşıyıcı ön‐seçimi
carrier pre‐selection service – taşıyıcı ön seçimli hizmet
carrier recovery loop – taşıyıcı kurtarma döngüsü
carrier selection – taşıyıcı seçimi
carrier selection code – taşıyıcı seçim kodu
carrier sense delay – taşıyıcı algılama gecikmesi
carrier sense multiple access – taşıyıcı algılamalı çoklu erişim
“carrier sense multiple access with collision
avoidance (CSMA/CA)” – çarpışmadan kaçınmalı taşıyıcı algılamalı çoklu erişim
“carrier sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD)” – çarpışma algılamalı taşıyıcı duyarlı çoklu erişim
“carrier sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD)” – taşıyıcı algılamalı çarpışmayı sezen çoklu erişim
carrier serving area – taşıyıcı hizmet alanı
carrier signal – taşıyıcı işaret
carrier suppression – taşıyıcı bastırması
carrier switching time – taşıyıcı anahtarlama zamanı
carrier to interference ratio (C/I) – taşıyıcının girişime oranı
carrier to noise ratio (C/N) – taşıyıcının gürültüye oranı
carrierless amplitude – taşıyıcısız genlik
“carrier‐off state and transmission disabled
state” – taşıyıcısız durum ve göndermenin yapılmadığı durum
carrier‐on state – taşıyıcılı durum
carrier‐to‐noise plus interference ratio (CNIR) – taşıyıcı‐gürültü eklentili girişim oranı
carrier‐to‐noise/ingress ratio (CNIR) – taşıyıcı‐gürültü/giriş oranı
carrier‐to‐noise‐density ratio – taşıyıcının gürültü şiddetine oranı
cascade connection – art arda bağlantı
cassegrain antenna – cassegrain anteni
casual calling – gündelik aramalar
catastrophic failure – ciddi arıza
category 5 (CAT5) – 5.katagori
cathode ray tube (CRT) – katot ışınlı tüp
cathode‐ray oscilloscope – katot ışınlı osiloskop
causal loop diagram (CLD) – anlık döngü diyagramı
cause and effect diagrams – sebep sonuç şeması
cavity frequency meter – boşluk frekans ölçeri
cavity resonator – boşluk rezonatörü
C‐band – C bandı
CCI content control information – içerik denetim bilgisi
CDMA channel number – CDMA kanal numarası
CDMA frequency assignment – CDMA frekans tahsisi
CDMA preferred set – CDMA tercihli takım
CDMA to analog handoff – CDMA’dan analog’a hücreler arası aktarım
CDMA to CDMA hard handoff – CDMA’dan CDMA’ya hücreler arası kesikli aktarım
cell – hücre
cell breathing – hücre boşluğu, hücre boşaltma
cell broadcast short message service – hücresel yayın kısa mesaj hizmeti
cell delay variation (CDV) – hücre geciktirme değişimi
cell delineation – hücre tanımlama, hücre sınırını belirleme
cell error rate (CER) – hücre hata oranı
cell global identity – hücre küresel kimliği
cell identifier – hücre tanımlayıcı
cell interarrival variation (CIV) – hücre gecikme değişimi
cell library – hücre kütüphanesi
cell loss priority (CLP) – hücre kaybı önceliği
cell loss ratio (CLR) – hücre kayıp oranı
cell matching – hücre eşleme
cell misinserted rate (CMR) – hücredeki yanlış araya girme oranı
cell of origin – asıl hücre
cell rate decoupling – hücre ayırım hızı
cell relay – hücre aktarımı
cell re‐selection – hücrenin yeniden seçilmesi
cell transfer delay (CTD) – hücre aktarım gecikmesi
cell transfer variation (CTV) – hücre aktarım değişimi
cell update – hücre güncelleme
cellemetry – hücre ölçümü
cellular – hücresel
cellular access network (CAN) – hücre erişim şebekesi
cellular carrier – hücresel taşıyıcı
cellular cassette – hücresel kaset
cellular communication system – hücresel iletişim sistemi
cellular digital packet data (CDPD) – hücresel sayısal paket verisi
cellular geographical service area (CGSA) – hücresel coğrafi hizmet alanı
cellular neural network – hücresel yapay sinir ağı
cellular radio networks – hücresel radyo şebekeleri
cellular respiration – hücresel solunum
cellular technology – hücresel teknoloji

Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA)” – Hücresel Telekomünikasyon ve İnternet Derneği

Cellular telecommunications facility – hücresel telekomünikasyon imkanı hücresel telekomünikasyon tesisi

cellular telephone – hücresel telefon
center frequency – merkez frekansı
center of economic activity – ekonomik faaliyet merkezi
central daylight‐saving time (CDT) – merkezi güneşten tasarruf saati
central equipment identity register (CEIR) – merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı
central executive unit – merkezi yönetim birimi
central office – merkezi santral
central office layout design (COLD) – merkez ofis yerleşim tasarımı
central office terminal (COT) – merkez ofis terminali
central processing unit (CPU) – merkezi işlem birimi
central processing unit load – merkezi işlem birim yükü
“Central Research Telecommunication Institute
(RUSSIA)” – Merkezi Telekomünikasyon Araştırma Kurumu (Rusya)
central tube – merkez tüp
centralized attendant services (CAS) – merkezi katılımlı hizmetler
“centralized automatic message accounting
(CAMA)” – merkezi otomatik mesaj hesaplaması
centralized operation – merkezi çalışma
centralized ordering group (COG) – merkezi sipariş grubu
certificate – sertifika, belge
Certificate Authority (CA) – Belgelendirme Kuruluşu, Belgelendirme Kurumu
certification – belgelendirme, onay belgesi
certified information system auditor (CISA) – sertifikalı bilgi sistemi denetmeni
chadded – delikli
chadless – deliksiz
challenge response protocol – meydan okuma karşılık verme protokolü
challenges ahead – ileriye yönelik engeller (olumsuzluklar)
changed data capture (CDC) – veri yakalama değişimi

channel – kanal
channel (Ch) – kanal
channel (hopping ) sequence – kanal (atlama) dizini
channel access code – kanal erişim kodu
channel associated signaling (CAS) – işaretleşmeye ait kanal
channel bandwidth – kanal bant genişliği
channel bonding (CB) – kanal bağı
channel capacity – kanal kapasitesi
channel centre frequency – kanal merkez frekansı
channel change message (CCM) – kanal değişim mesajı
channel confirmation – kanal doğrulaması
channel congestion – kanal tıkanıklığı
channel definition format (CDF) – kanal çözünürlük biçimi
channel frequency accuracy – kanal frekans doğruluğu
channel loopback – geridönüşlü kanal
channel phasing – kanalın fazlara ayrılması
channel quality measurement (CQM) – kanal kalite ölçümü
channel release – kanal boşaltma
channel reliability – kanal güvenirliliği
channel scanning – kanal tarama
channel selection – kanal seçme
channel selection filter – kanal seçme süzgeci
channel selection strategies – kanal seçme stratejileri
channel separation – kanal ayrımı
channel service unit (CSU) – kanal hizmet birimi
channel spacing – kanal aralığı
channel translation equipment – kanal çevirme teçhizatı
channel‐associated signalling – kanala ait işaretleşme
channel‐attached – kanal eklemeli
channel‐attached terminal – kablo ile bağlı terminal
character generator (CG) – karakter üreteci
character‐based interface (CBI) – karakter‐temel arayüz
character‐count integrity – karakter sayısı bütünlüğü
characteristic frequency – karakteristik frekans
characters per inch (CPI) – inç başına karekter sayısı
charge coupled device (CCD) – yük kuplajlı (bağlaşımlı) devre
charges for specific services – belirli hizmetler için ödenen ücretler (miktar)
charging data function (CDF) – değişim veri işlevi
charging period – ücretlendirme süresi
chatterbot – bilgisayar destekli sohbet yazılımı
checkerboarding – dama tahtasına işleme

check‐up – muayene
chief technology officer (CTO) – şef teknoloji memuru
chip – yonga, çip
chip level internet protocol (CLIP) – yonga seviyesinde internet protokolü
chip rate – yonga hızı
chip‐based – yonga‐tabanlı
choice of frequency – frekans seçimi
choice of nominated bandwidth – tahsisli bant genişliğinin seçimi
choke piston – şok pistonu
chroma – renk
chroma bandpass – renk band geçirgen, renk süzgeci
chroma key – renk anahtarı
chromatic dispersion – renk dağılımı, kromatik bozulma
chrominance – renklilik
chrominance signal – renk işareti
chroot – “sandbox benzeri, herhangi bir programın sanal bir ortamda
çalıştırılarak izole edilmesi”
churn – dalgalanma, abone hareketi
cipher stream – şifre dizisi
circuit – devre
circuit associated signaling – devreye yönelik işaretleşme
circuit breaker – devre kesici
circuit cross connect (CCC) – devre çapraz bağlantı
“circuit emulation over packet switching
networks (CESoPSN)” – paket anahtarlama şebekelri üzerinden devre benzetimi
circuit emulation service (CES) – devre benzetim hizmeti
circuit emulation service (CES) – devre taklit hizmeti
“circuit emulation service over packet switched
network (CESoPSN)” – paket anahtarlama şebekeleri üzerinden devre benzetim hizmeti
circuit restoration – devre düzeltmesi
circuit switch data – devre anahtarlamalı veri
circuit switched voice – devre anahtarlamalı ses
circuit‐switched – devre anahtarlamalı
circuit‐switched connection – devre anahtarlamalı bağlantı
circuit‐switched digital capability – devre anahtarlamalı sayısal kapasite
circuit‐switched network – devre anahtarlamalı şebeke
circuit‐switched telephone network – devre anahtarlamalı telefon şebekesi
circuit‐switching – devre anahtarlamalı
circular polarisation – dairesel polarizasyon
circularly disposed antenna arrays (CDAA) – dairesel dağıtılmış anten dizisi
circum‐aural headphones – yarım daire kulaklık
citizen band (CB) – halk bandı
city information highway – şehir bilgi ana hattı
cladding – kılıf
cladding eccentricity – merkezcil kılıf
cladding mode stripper – kılıf kip soyucusu
cladding noncircularity – kılıfın dairesel olmaması, dairesel olmayan kılıf
cladding ovality – oval kılıf, kılıfın oval olması
claim for damages – tazminat talebi
clamp – mengene, kıskaç
clamped output – sabitlenmiş çıkış
Clarke belt – Clarke kuşağı
class A mobile station – A sınıfı mobil istasyon
class licence – lisans sınıfı
class of emission – yayım sınıfı
class of service (CoS) – hizmet sınıfı
class of service tone – hizmet tonu sınıfı
class of station – istasyon sınıfı
classification scheme – sınıflama planı
classing engine – sınıflandırma motoru
clean computing – temiz bilgisayar
clean technology – temiz technology
cleaned file – temizlenmiş dosya
cleaning process – temizleme işlemi
clear channel – boş kanal, boşaltma kanalı, temiz kanal
clear forward signal – temiz ileri yön (aktarma) işareti
clear to send signal – işaret göndermeye müsait

click – tıklama
click rate – internette tıklama oranı
click stream – tıklama dizisi
clickthrough rate – internette tıklama oranı
client – müşteri, istemci
client card – kullanıcı kartı
client interface – kullanıcı arayüzü
client/server – kullanıcı/sunucu
client/server application – kullanıcı/sunucu uygulaması
client/server model – kullanıcı/sunucu modeli
client‐server computing – istemci sunucu modeliyle bilgi işleme
cliff effect – uçurum etkisi
clipping level – kırpma seviyesi
clipping logic – kesici mantık devresi
cloaking – gizleme sistemi
clock frequency – saat frekansı
clock phase deviation – saat faz sapması
clock stop mode – saat durdurma kipi
clockwise polarized wave – saat yönünde kutuplu dalga
clone – klon, kopyalama
cloning – klonlama/kopyalama
closed captioning – kapalı başlık geçirme
closed loop pole – kapalı döngü kutubu
closed network – kapalı şebeke
closed network access control – kapalı şebeke erişim denetimi
closed path – kapalı yol
closed user group (CUG) – kapalı kullanıcı grubu
closed user group with outgoing access – dışarıya erişimi kapalı kullanıcı grubu
closed‐circuit television (CCT) – kapalı devre televizyon
closed‐loop noise bandwidth – kapalı döngü gürültü band genişliği
closed‐loop transfer function – kapalı döngü aktarma fonksiyonu
cloud computing – bulut bilişim
cloud‐based applications – bulut tabanlı uygulamalar
cluster – grup, küme
cluster controller – grup denetçisi, küme denetçisi
coalition for networked information – şebeke tabanlı bilgi için birleşme
coarse data – işlenmemiş veri, ham veri
“coarse wavelength division multiplexing (
CWDM)” – kaba (seyrek) dalgaboylu bölmeli çoklama
“coarse wavelength division multiplexing
(CWDM)” – basit dalgaboyu bölmeli çoklama
coaxial – eşeksenli
coaxial cable – eşeksenli kablo
coaxial connector – eşeksenli kablo konnektörü
coaxial converter – eşeksenli dönüştürücü
coaxial media – eşeksenli ortam
coaxial transmission line – eşeksenli iletim hattı
co‐channel external interference sensitivity – ortak kanal harici girişim hassasiyeti
co‐channel interference – ortak kanal girişimi
co‐channel rejection – yan kanal bastırması
code division multiple access (CDMA) – kod bölmeli çoklu erişim
code division test bed – kod bölmeli test tezgahı
code of good practice – iyi uygulama ilkesi
codec – kodlayıcı‐kod çözücü
coder/decoder (CODEC) – kodlayıcı/kod çözücü
code‐transparent data communication – şeffaf kodlu veri haberleşmesi, koddan bağımsız veri iletimi
codeword (CW) – kodlu kelime
codeword error ratio (CER) – kod sözcüğü hata oranı
coding – kodlama
coding accuracy – kodlama doğruluğu
codirectional interface – eşyönlü arayüz
cognitive dissonance – bilişsel uyumsuzluk
cognitive process – bilişsel süreç
cognitive radio – bilişsel telsiz
coherence – uyum, evre uyumluluk
coin box discriminating tone – jeton kutusu ayırma tonu
coin box telephone system – ankesörlü telefon sistemi
coin phone – paralı/jetonlu telefon
coincidental rating – rastlantısal oran
collaborative networked communications – ortak şebekeli iletişim
collapsed backbone – omurga çökmesi
collect call – ödemeli çağrı
collection districts – toplama bölgeleri
collision – çarpışma
collision avoidance system (CAS) – çarpışmayı önleyici sistem
collision detection – çarpışma algılaması
collision domain – çarpışma alanı
collision frequency – çarpışma sıklığı
co‐located – eş konumlu
colocation, co‐location – ortak yerleşim
color burst – renk patlaması
color killer – renk öldürücü
color subcarrier – renk alttaşıyıcı
combined broadband – birleşik genişbant
combined communications – birleşik haberleşme
combined distribution frame (CDF) – birleşik dağıtım çatısı (panosu)
combined station – birleşik istasyon
combiner – birleştirici
co‐mingling – ortak karıştırma

command – komut
command antenna – uzaktan kumanda anteni
command interpreter (CI) – komut yorumlayıcısı
command line interface – komut satırı arayüzü
command line interface (CLI) – ortak hat arayüzü
command port – komut kapısı
commercial carrier – ticari taşıyıcı
commercial leased access – ticari kiralık erişim
commercial refile – ticari işlemin tekrarlanması
commission decision – komisyon kararı
commit – taahhüt etmek
committed access rate (CAR) – taahhüt edilen erişim oranı
committed information rate (CIR) – taahhüt edilen bilgi hızı
committed memory – taahhüt edilen bellek
common access code – ortak erişim kodu
common antenna tower – ortak anten kulesi
common base station – ortak baz istasyonu
common carrier – ortak taşıyıcı
common channel signalling (CCS) – ortak kanal işaretleşme
common control interoffice signalling (CCIS) – ofisler arası ortak denetim işaretleşmesi
“common control switching arrangement
(CCSA)” – ortak denetim anahtarlama anlaşması
common cost – genel maliyet
common data format – ortak veri biçimi
common gateway interface – ortak geçit arayüzü
common information model (CIM) – ortak bilgi modeli
common interface (CI) – ortak arayüz
common intermediate format (CIF) – genel ara biçim
common internet file system – ortak internet dosya sistemi
common language run‐time (CLR) – ortak dil çalışma‐zamanı
“common management information protocol
(CMIP)” – ortak yönetim bilgi protokolü
“common management information service
element (CMISE)” – ortak yönetim bilgi hizmet elemanı
common market – ortak pazar
common mode conversion – ortak kip dönüştürmesi
common mode voltage – ortak kip gerilimi
“common object request broker architecture
(CORBA)” – genel nesne istek alışveriş mimarisi
common part indicator (CPI) – ortak kısım göstergesi
common path distortion (CPD) – ortak yol bozulması
common policies – ortak politikalar
common spectrum – ortak spektrum
communication – haberleşme
communication electrical equipment – haberleşme amaçlı elektrikli teçhizatlar
communication engineering – haberleşme mühendisliği
communication line – haberleşme hattı
communication link – haberleşme bağlantısı
communication network – haberleşme şebekesi
communication port – haberleşme kapısı
communication protocol – haberleşme protokolü
communication security – haberleşme güvenliği
communication service organization – haberleşme hizmet yönetimi
communication speed – iletişim hızı
communication terminal – iletişim uçbirimi
communication tower – haberleşme kulesi
communications common carrier – ortak taşıyıcılı haberleşme, haberleşme ortak taşıyıcısı
communications frame structure (CFS) – haberleşme çerçeve yapısı
communications jamming (COMJAM) – haberleşmenin karıştırılması
communications manager – haberleşme yöneticisi
communications network management – haberleşme şebeke yönetimi
communications path – haberleşme yolu
communications protection – haberleşmenin korunması
communications reliability – haberleşmenin güvenilirliği
communications satellite – haberleşme uydusu
communications saturation – haberleşmenin doyuma ulaşması
communications survivability – haberleşmenin sürdürülebilirliği
communications theory – haberleşme teorisi
communications tracking survey – haberleşme izleme (takip) araştırması
communications watch – haberleşmenin izlenmesi
community antenna television (CATV) – ortak antenli televizyon
“community antenna television (or cable
Television) (CATV)” – ortak anten sistemi (kablolu televizyon)
community legal instruments – topluluk hukuki araçları
Community legislation – Topluluk mevzuatı
community reception – telsiz röle alışı
community repeater – telsiz rölesi, telsiz tekrarlayıcısı
compact disc (CD) – sıkıştırılmış disk
compact disc‐read only memory (CDROM) – sıkıştırılmış disk salt okunur bellek
companded frequency modulation (CFM) – sıkıştırılmış frekans modülasyonu
compander (compresser/expander) – sıkıştırıcı‐genleştirici
companding – sıkıştırma‐genişletme
compandor – karşılaştırıcı
company registration number – firma kayıt numarası
comparative bidding – karşılaştırmalı açık arttırma
comparative renewal – karşılaştırmalı yineleme
comparison category rating (CCR) – karşılaştırma kategori derecelendirmesi
compatibility – uyumluluk
compatible equipment – uyumlu teçhizat
compatible high‐density bipolar code (CHDB) – uygun yüksek yoğunluklu iki kutuplu kod
compatible sideband transmission – uyumlu yan band iletimi
compelled signaling – zorlamalı işaretleşme
competing industries – rakip sanayiler
competing undertaking – rakip teşebbüs/firma
Competition Authority – Rekabet Kurumu
competitive access provider – rekabete dayalı erişim sağlayıcı, rekabetçi erişim sağlayıcı
competitive landscape – rekabetçi zemin/ortam
competitive local exchange carrier (CLEC) – rekabetçi yerel şebeke taşıyıcısı
competitive pricing – rekabetçi fiyat (fiyatlandırma)
competitive tendering and contracting (CTC) – rekabete dayalı ihale ve sözleşme
competitiveness – rekabet edebilirlik

complementary code keying (CCK) – tamamlayıcı kodlu anahtarlama
complementery tracking – tamamlayıcı izleme
completely restricted extension – tamamen kısıtlanmış genişleme
completion of calls on no reply (CCNR) – cevapsız aboneye erişim
completion of calls to busy party (CCBS) – meşgul aboneye erişim
completion of calls to busy subscriber (CCBS) – meşgul abone çağrılarının tamamlanması
complex instruction set computer (CISC) – karmaşık talimat bilgisayarı
complicated software stack – karmaşık yazılım yığını
complimentary code keying (CCK) – tamamlayıcı kod anahtarı
“complimentary metal‐oxide semiconductor
(CMOS)” – tamamlayıcı metal‐oksit yarı iletken
component analog video (CAV) – analog görüntü bileşeni
component video – görüntü işaret bileşeni, bileşik görüntü
composite digital – bileşik sayısal video
composite loopback – multiplexer’in hat üzerinde gerçekleşen bir büküm loop testi
composite second order (CSO) – birleşik ikinci dizi
composite triple beat (CTB) – birleşik üçlü vuru
composite tube – karma tüp
composite video – görüntü işaret birleştirmesi
composite video signal – bileşik görüntü işareti
comprehensive private internal rate of return – kapsamlı özel içsel getiri oranı
compressed data – sıkıştırılmış veri
compressed video – sıkıştırılmış görüntü
compression – sıkıştırma
compromise equalizer – karşılıklı dengeleyici
computer aided design (CAD) – bilgisayar destekli tasarım
computer aided manufacturing (CAM) – bilgisayar destekli imalat
computer aided quality – bilgisayar destekli kalite
computer aided tooling (CAT) – bilgisayar destekli şekil verme
“computer assisted telephone interviewing
(CATI)” – bilgisayar destekli telefon görüşmesi
computer based testing (or Training) (CBT) – bilgisayar tabanlı testi (veya eğitim)
computer emergency response team (CERT) – bilgisayar acil durum müdahale ekibi
computer human interface (CHI) – bilgisayar insan arayüzü
computer integrated manufacturing (CIM) – bilgisaryarla tümleşik üretim
computer network – bilgisayar ağı
“computer supported telephony application
(CSTA)” – bilgisayar destekli telefon uygulaması
computer telephony integration (CTI) – bilgisayar‐telefon tümleştirmesi
computer‐aided dispatch (CAD) – bilgisayar destekli dağıtım
computerphobe – bilgisayarzede, bilgisayar fobisi olan kişi
concatenation – art arda bağlama
concentrator – yoğunlaştırıcı
concrete pipe – çimento borusu
concurrent operation – aynı anda çalışma (çalıştırma), koşut zamanlı işletim
conditional access service – şartlı erişim hizmeti
conditional access (CA) – şartlı erişim
conditional access management (CA Mgmt) – koşullu erişim yönetimi
conditional access server (CAS) – denetimli erişim sunucusu
conditional access system (CAS) – denetimli erişim sistemi
conditional access table (CAT) – denetimli erişim tablosu
conditional replenishment – şartlı ikmal
conditioned baseband representation – şartlı (şartlandırılmış) temel band gösterimi
conditioned diphase modulation – şartlı (şartlandırılmış) çift fazlı modülasyon
conditioning – iyileştirme
conducted spurious emission – temaslı istenmeyen işaret yayını
conductor – iletken
conference call – konferans araması
Conference Preparatory Group (CPG) – Konferans Hazırlık Grubu
Conference Preparatory Meeting (CPM) – Konferans Hazırlık Toplantısı
confidentiality – gizlilik
configuration – düzenleme, konfigürasyon, kurulum
configuration management – kurulum yönetimi
confirmation signaling – onay işaretleşmesi
confirmation to receive – almayı onaylama
conformance testing service – uyumluluk test hizmeti
conformity assessment – uygunluk değerlendirmesi
congested spectrum – tıkanık spektrum, kalabalık spektrum

congestion – tıkanıklık
congestion avoidance – tıkanmayı engelleme
congestion collapse – tıkanıklıktan dolayı çökme
congestion control – tıkanıklık denetimi
conjugate selecting – eşlenik (çift) seçme
connect – bağlamak
connect time – bağlantı zamanı
connected device configuration (CDC) – cihaz kurulum bağlantısı
“connected line identification presentation
(COLP)” – bağlanılan hattın numarasının gösterilmesi
connected line identification restriction (COLR) – bağlanılan hattın numarasının gösterilmesinin engellenmesi

connecting block – bağlantı bloğu
connection – bağlantı
connection admission control (CAC) – bağlantı kabul denetimi
connection attribute – bağlantı davranışı, bağlantı niteliği
connection end point (CEP) – bağlantı uç noktası
connection in progress – kurulmakta olan bağlantı
connection management – bağlantı yönetimi
connection oriented (CO) – bağlantı odaklı
connection‐in‐progress signal – sürekli bağlantı işareti
connectionless (CL) – bağlantısız
connectionless broadband data service (CBDS) – bağlantısız genişbant veri hizmeti
connectionless network protocol (CLNP) – bağlantısız şebeke protokolü
connectionless service – bağlantısız hizmet
connectionless‐mode network protocol (CLNP) – bağlantısız kipli şebeke protokolü
connectionless‐mode network service (CLNS) – bağlantısız kipli şebeke hizmeti
connection‐mode network service (CONS) – bağlantı kipli şebeke hizmeti
connection‐mode transmission – bağlantı kipi iletimi
connection‐oriented data transfer protocol – bağlantıya yönelik veri aktarma protokolü
connection‐oriented service – bağlantıya yönelik hizmet
connections per circuits per hour (CCH) – bağlantı/devre/saat
connectivity – bağlanırlık
connectivity scorecard – bağlantı puan kartı
connector – konnektör, bağlayıcı
connector for cable connection – konnektör (bakır kablo için)
console – konsol, işletmen uçbirimi
consolidated local telecommunications service – birleşik yerel telekomünikasyon hizmeti
consonant combination – uyumlu birleşme
const constellation – verilerin grafiksel gösterimi
constant bit rate (CBR) – sabit bit hızı
constant coding and modulation (CCM) – sabit kodlama ve modülasyon
constant duration mode – sabit süreli kip
constant‐current power supply – sabit akım güç kaynağı
constant‐voltage power supply – sabit voltajlı güç kaynağı
constructive interference – yapısal girişim
consultation hold – danışmada bekletme
consultative panel on public information (CPPI) – kamuoyuna (kamu bilgisine) danışma paneli
consumer awareness – tüketici bilinci
consumer basket – tüketici sepeti
consumer DSL – tüketici DSL’i
consumer electronic (CE) – elektronik müşteri, tüketici elektroniği
consumer electronics association (CEA) – müşteri elektroniği birliği
consumer lifetime value (CLV) – “ömür boyu tüketici değeri (tüketicinin yaşamı boyunca bir firmaya
sağlayacağı kazancı gösterir)”
consumer protection policy – tüketicileri koruma politikası
consumer rights – tüketici hakları
consumer support estimate (CSE) – tüketici destek tahmini
consumer surplus – tüketici fazlalığı
contact cavity – temas boşluğu
contact current – temas akımı
contact durability – kontak mukavemeti
contact engaging and separating force – kontak açma ve kapama kuvveti
contactless cards – temassız kartlar
contactless integrated circuit card – temassız tümleşik devre kartı
contended access – çekişmeli erişim
content – içerik
content archive (CA) – içerik arşivi
content delivery network (CDN) – içerik teslim ağı
content delivery system (CDS) – içerik teslim sistemi
content distribution network (CDN) – içerik dağıtım ağı
content entity (CE) – içerik kimliği
content heavy – içerik yoğun
“content management license administrator
(CMLA)” – içerik yönetim lisans yöneticisi
content provider – içerik sağlayıcı
content‐based networking – içerik tabanlı ağ
content‐centric networking (CCN) – içerik merkezli ağ
context sensitive – bağlama duyarlı, içeriğe duyarlı
context‐free – bağlamdan bağımsız, kavramdan bağımsız
contextual help – bağlamsal yardım, kavramsal yardım
continous transmission – sürekli iletim
continous wave – sürekli dalga
continuous disturbance – sürekli bozulma
continuous exposure – sürekli maruz kalma
continuous noise – sürekli gürültü
continuous phase modulation – sürekli faz modülasyonu
continuous time oversampling – sürekli zaman yüklenmesi,
continuous wave (CW) – sürekli dalga
“continuously variable slope delta (CVSD)
modulation” – sürekli değişken eğimli delta modülasyonu
contour effect – dış hat etkisi
contractual licence – sözleşmeyle verilen lisans
contrast transfer function – zıt aktarma fonksiyonu
contribution quality – katkı kalitesi
control equipment for cable – denetim ekipmanları (kablo)
control mobile attenuation code (CMAC) – mobil zayıflatma kod denetimi
control of electromagnetic radiation – elektromanyetik radyasyon denetimi
control track frame pulse – iz çerçeve denetim darbesi
control unit – denetim birimi
controllable cost – denetlenebilir maliyet
controlled access – denetimli erişim
controlled not‐ready signal – denetimli hazır değil işareti
controlled security operation – denetimli güvenli çalışma
controlled space – denetimli alan
controlling stake – çoğunluk hissesi

converged core – yakınsak bellek
converged core – yakınsak bellek
convergence – yakınsama
convergence time – yakınsama zamanı
convergent network – yakınsak şebeke
conversational – karşılıklı konuşmalı
conversational service – etkileşimli hizmet
convolutional code (CC) – kıvrımlı kod, evrişimli kod
convoy internal communications – dahili haberleşme dizisi
cooked data – işlenmiş veri
cookies – çerezler (program parçası)
cooperation with the institutions – kurumlarla işbirliği
coordinate – eşgüdüm sağlamak
coordinated universal time (UTC) – koordineli (eşgüdümlü) evrensel zaman
coordination distance – koordinasyon mesafesi
co‐polarized – eş kutuplu
copper conducted cable – bakır iletkenli kablo
copper distributed data interface (CDDI) – bakır kablolu dağıtımlı veri arayüzü
copy control information (CCI) – kopya denetim bilgisi
“copy generation management system ‐ analog
(CGMS‐A)” – kopya üretim yönetimi sistemi ‐analog
copy prohibition bits – kopya yasaklama bitleri
copy protection (CP) – kopya koruması
copy protection management system (CPMS) – kopya koruma yönetim sistemi
copyleft – lisanssız kopya
cordless radio fixed part (CRFP) – kordonsuz telsiz sabit bileşeni
cordless switchboard – kablosuz anahtar takımı, kablosuz anahtar panosu, kablosuz santral
cordless telephone – kordonsuz telefon
cordless telephone profile – kordonsuz telefon şartı
core dump – çekirdek boşaltma
core network – çekirdek ağ
core switch – merkez anahtar
core‐based trees (CBT) – çekirdek‐temel ağacı
core‐to‐cladding concentricity – damar‐kılıf eş eksenliliği, eş eksenli damar‐kılıf
core‐to‐cladding offset – damar‐kılıf dengelemesi
corner reflector antenna – köşe yansıtıcı anteni
corporate network – şirket ağı, kurumsal şebeke
corporate telecommunication network – kurumsal telekomünikasyon şebekesi
corporatisation – özelleştirme
correspondent node – paketleri mobil düğüm noktasına gönderen ve alan düğüm noktası
corrugated shield – dalgalı koruma
co‐shopping – ortak hizmet noktası
cosine transform – kosinüs dönüşümü
cosmic noise – kozmik gürültü
cost and tariff – maliyet ve tarife
cost based price strategy – maliyet tabanlı fiyat stratejisi
cost based pricing – maliyete dayalı fiyatlandırma
cost cutting – gider rasarrufu
cost factor – maliyet faktörü
cost‐benefit analysis – fayda‐maliyet analizi
counter clock wise – saat yönü tersi
country code – ülke kodu
“country‐code top‐level domain names
(CCTLDS)” – ülke kodu üst seviye alan adı
country‐wide – ülke çapında
coupler – bağlaştırıcı
coupler‐bare fiber adapter – çıplak lif adaptörü / bağlaştırıcısız lif uyarlayıcı
coupling – bağlaşım
coupling coefficient – bağlaşım katsayısı
coupling factor – bağlaşım faktörü
coupling loss – bağlaşım kaybı
coupling path – bağlaşım yolu
cover flange – kapak bağlantı (birleşme) yüzü
coverage – kapsama
coverage area – kapsama alanı
coverage service area – kapsama hizmet alanı
cpanel – internet barındırma kontrol paneli

CPE controlled cable modem (CCCM) – denetimli kablo modem
cracker – güvenlik kırıcı, kod çözücü
cramming – hızlandırma
cray operating system – cray işletim sistemi
cream skimming – kaymağı sıyırma, bir ürünün/hizmetin üretiminde ve/veya pazarlanmasında diğer aktörlere göre en büyük karların sağlanması
credit card validation – kredi kartı kullanım süresi, kredi kartı onayı
crest factor – tepe faktörü
crimp – kıvrılma
crimping terminal – kıvrılmanın gerçekleştiği uçbirim
critical flicker frequency – kritik titreşme frekansı
critical frequency – kritik frekans
critical item (CI) – önemli malzeme (husus)
cross connect – çapraz bağlantı
“cross connection cabinet (CCC)/plastic cabinet
for cable distribution” – saha dolabı
cross coupling – karşılıklı bağlaşım, çapraz bağlaşım
cross fading – çapraz sönümleme
cross modulation – çapraz modülasyon
cross office check – çapraz ofis denetimi
cross polarization – çapraz kutuplaştırma
cross subsidy – çapraz sübvansiyon
cross talk attenuation – kanal etkileşimi zayıflaması
cross talk from receiver – alıcıdan çapraz konuşma
cross talk from transmitter – vericiden çapraz konuşma
crossbar switch – çaprazlayıcı anahtar
cross‐border connection – sınır ötesi bağlantı
cross‐border interconnect (CBI) – sınırlararası arabağlantı
cross‐domain – etki alanları arası
crossed pinning – çapraz bağlama
crossfade – çapraz sönümleme
crossover – modemsiz kablo
crossover cable – çapraz kablo
crosspoint – çapraz eşleştirme
cross‐polar discrimination – çapraz kutuplu ayrıştırma
cross‐polar isolation – çapraz kutuplu ayırım
cross‐post – haber gruplarında aynı mesajı birden fazla gruba atma işlemi
cross‐subsidisation – çapraz sübvansiyon
crosstalk – çapraz konuşma
cryptography – kriptografi, şifreleme bilimi
crystal resonator – kristal rezonatör
cuckoo egg – izinsiz dağıtılan mp3 parçaları
cumulative audience – toplam izleyici
cumulative trauma disorder – toplamsal travma bozulması
current cell rate (CCR) – akım hücre oranı
current loop – akım döngüsü

cursor – imleç
custom local area signalling services – yerel alan sinyalleşme hizmetleri
customer access line charges – kullanıcı erişim hattı ücretleri
customer aquisition – müşteri edinme
customer base – müşteri tabanı
customer equipment (CE) – müşteri teçhizatı
customer information control system (CICS) – abone bilgi denetim sistemi
customer owned and maintained (COAM) – müşteri tarafından sahip olunan ve bakımı yapılan
“customer owned and maintained equipment
(COAM)” – müşterinin sahip olduğu ve idamesini yaptığı teçhizat
“customer owned coin operated telephone
(COCOT)” – müşterinin sahip olduğu ve jetonla çalışan telefon
customer premises equipment (CPE) – müşteri tarafı teçhizatı, müşteri müştemilatı
customer proprietary network information – müşteriye ait şebeke bilgisi
customer sited interconnection (CSI) – abone mahalinde arabağlantı
customer’s loop – abone ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan hat, yerel ağ
customer‐to‐network interface (CNI) – müşteri ‐ağ arayüzü
“customised application for mobile enhanced
logic (CAMEL)” – mobil geliştirilmiş mantık için kişiselleştirilmiş uygulamalar
customized basket – kişiye özel sepet
cut through – çapraz kesimli
cut‐off frequency – zayıflamanın başladığı frekans, kesim frekans
cybercitizen – internet kullanıcısı, siber gezgin
cybernaut – sibernot, internet kullanan bilgisayar kullanıcısı
cybernetics – sibernetik, güdümbilim
cyberpicketing – internetin bir kurumun veya şirketin protesto edilmesi için kullanılması
cyberpunk – internette dolaşmayi yaşam tarzi secmiş insanlar
cyberstalking – internetten insanları taciz etme
cybrarian – internetten sürekli okuyarak bilgi edinen kişi
cyclic hopping – periyodik atlama
cylic redundancy check (CRC) – periyodik artıklık denetimi

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,İngilizce,Sözlük,TerimlerC band - C bandı cabinet block - modül bağlantı bloğu cable - kablo cable and component manufacturer - kablo ve bileşenleri üreticisi Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (C) cable assembly - kablo montajı cable carriers - kablo taşıyıcıları cable checker - kablo denetcisi cable cut - kablo kesimi cable entry point (CEP) - kablo giriş noktası cable...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman