daisy chaining – zincirleme bağlantı
dark fiber – kullanılmayan lif
dashboard – cihaz tablosu, pano
data – veri

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (D-Full)

data abstraction – veri soyutlaması, veri özeti
data access – veri erişimi
data access arrangement – veri erişim düzenlemesi
data accuracy – veri doğruluğu
data acquisition – veri toplama
data acquisition terminal – veri toplama uçbirimi
data acquisition terminal – veri giriş uçbirimi
data analysis – veri çözümleme
data analyst – veri çözümleyici
data backup – veri yedekleme
data bank – veri bankası
data bank administrator – veri bankası yönetmeni
data binding – veri bağlayıcı
data bit – veri biti
data block – veri bloğu
data breakpoint – veri kesme noktası
data burst randomizer – veri patlamasını rastgele yapan cihaz
data bus – veri yolu
data bus connector – veri yolu konnektörü
data cache – veri önbelleği
data call – veri talebi
data capture – veri yakalama,veriyi alma
data cell – veri hücresi
data center – veri merkezi
data center complexity – veri merkezi karmaşıklığı
data center infrastructure efficiency (DCIE) – veri merkezi altyapısının verimliliği
data channel – veri kanalı
data character – veri karakteri
data check – veri denetimi
data circuit transparency – veri devresi saydamlığı
data circuit‐terminating equipment – veri devresi sonlandırma teçhizatı
data code – veri kodu
data collection platform – veri toplama platformu
data collection terminal – veri toplama uçbirimi
data communication channel – veri haberleşme kanalı
data communication equipment (DCE) – veri iletişim teçhizatı
data communication interface – veri haberleşme arayüzü
data communication system – veri haberleşme sistemi
data communications – veri haberleşmesi
data communications equipment – veri haberleşme teçhizatı
data communications interface – veri haberleşme arayüzü
data communications manager – veri haberleşme yöneticisi
data communications network – veri haberleşme şebekesi
data conferencing – veri konferansı
data confidentiality – veri gizliliği
data conflation – çok kaynaklı veri tümleştirme
data connection – veri bağlantısı
data converter – veri dönüştürücü
data coupling – veri bağlaşımı
data declaration – veri bildirimi
data decompression – sıkıştırılmış veriyi açma
data diddling – veri sahteciliği
data directory – veri dizini
data dispenser – veri dağıtıcısı
data display station – veri görüntü istasyonu
data document – veri belgesi
data driven – veri güdümlü
data encryption standard (DES) – veri şifreleme standardı
data entry – veri girişi
data entry format – veri giriş biçimi
data entry panel – veri giriş panosu
data entry terminal – veri giriş uçbirimi
data exception – veri istisnası
data exchange – veri değişimi
data exchange interface (DXI) – veri değişim arayüzü
data field – veri alanı
data flow – veri akışı
data flow chart – veri akış çizelgesi
data flow control – veri akış denetimi
data fork – veri çatalı
data frame – veri çerçevesi
data fusion – veri tümleştirme
data independence – veri bağımsızlığı
data input station – veri giriş uçbirimi
data integrity – veri bütünlüğü
data interchange – veri değiştokuşu
data interchange format – veri değiştokuş biçimi

data item – veri maddesi
data leakage – veri kaçağı
data link – veri bağlantısı
data link connection identifier – veri hattı bağlantı tanımlayıcısı, veri yolu bağlantı kimliği
data link control character – veri hattı denetim karakteri
data link controller – veri hattı bağlantı denetleyicisi
data link escape (DLE) – veri bağlantı kaçışı
data link layer – veri bağlantı katmanı
data logging – zaman dizinsel veri kaydı
data mining – veri madenciliği
data multiplexer – veri çoklayıcı
data network – veri şebekesi
“data over cable service interface specifications
(DOCSIS)” – kablo üzerinde veri hizmeti arayüzü özelliği
data over voice (DOV) – ses üzerinden veri
data over voice multiplexer (DVM) – ses üzerinden veri çoklayıcısı
data pointer – veri göstergesi
data portability – veri taşınabilirliği
data processing – veri işleme
data processing center – veri işleme merkezi
data processor – veri işlemcisi
data protection – veri koruma
data purging – veri silme
data rate – veri hızı
data receiver – veri alıcısı
data recording – veri kaydetme
data recording medium – veri kayıt ortamı
data reduction – veri azaltma, veri indirgemesi
data reference – veri gönderisi, veri referansı
data repository – veri havuzu, veri deposu
data retention – veri depolama
data scrubbing – veri sürtmesi
data security – veri güvenliği
data segment code – veri bölüm kodu
data service unit – veri hizmet birimi
data set – veri kümesi
data signal – veri işareti
data signalling rate – veri işaretleşme hızı
data sink – veri alıcısı
data size – veri boyutu
data source – veri kaynağı
data squelch algorithm – veri susturma algoritması
data storage disk drive (DSDD) – veri depolama disk sürücüsü
data storage system – veri depolama sistemi
data stream – veri akışı
data stream type – veri akış tipi
data streaming – sürekli veri iletimi
data structure definition – veri yapısı tanımı
data structure manager – veri yapı yöneticisi
data subscriber terminal equipment – veri abonesi uç teçhizatı
data surfing – veriler arasında gezinim
data switching – veri devresinin anahtarlanması
data terminal – veri uçbirimi
data terminal equipment (DTE) – veri uçbirim teçhizatı
data trace – veri izi
data transcription – veri kopyalayıcısı
data transfer – veri aktarımı
data transfer rate – veri aktarım hızı
data transmission – veri iletimi
data transmission network – veri iletim ağı
data transmission system – veri iletim sistemi
data validation – verinin geçerli kılınması, veri geçerleme
data vaulting – veri yedekleme çatısı
data verification – veri doğrulama
data volatility – veri uçuculuğu
data warehouse – veri ambarı
data warehouse repository – veri ambar kaynakçası
data word – veri sözcüğü
database (DB) – veri tabanı
database hack – veri tabanı hırsızlığı
database integrity – veri tabanı bütünlüğü
database server – veri tabanı sunucusu
data‐driven reasoning – veriye dayalı sonuç çıkarma
datagram – datagram, veri iletisi
data‐oriented networking – veri odaklı ağ
dataphone – veri telefonu
datum error of a measuring instrument – ölçme aygıtının başlangıç hatası
daughterboard – ek plaket, çekme kart

D‐bus – D‐veri yolu
deactivation – etkinliğin kaldırılması
dead spot – kaplama alanı dışı, ölü nokta
dead weight loss – iktisadi etkinliğin kaybı
deadband – kullanılmayan bant
deadlock – kilitlenme
debouncing – zıplama önleyici
debugger – hata bulucu
decentralized – merkezi olmayan
decentralized computer network – merkezi olmayan bilgisayar ağı
decentralized data processing – merkezi olmayan veri işleme
decibel (db) – desibel (db), ses şiddet birimi
decibel referenced to the carrier (dBc) – taşıyıcıya göre desibel değeri
decibel relative to carrier – taşıyıcıya bağlı desibel
decidability – karar verilebilirlik
decidable – karar verilebilir
decimal digit (0…..9) – ondalık sayı
decimation – etkin örnekleme oranını azaltmak için işareti süzme, örnek seyreltme
decimation filter – “etkin örnekleme oranını azaltmak için işaret süzgeci, örnek seyreltme
süzgeci”
decisional database – karar veri tabanı
declaration of conformity (DoC) – uygunluk beyanı
declining consumer spending – düşme eğilimi gösteren tüketici harcaması
decoder – kod çözücü
decommission – hizmetten almak
decoupling – bağlaşımı çözme, bağlaşımsız
dedicated – tahsisli, özel
dedicated channel – tahsisli kanal, özel kanal
dedicated control channel – tahsisli denetim kanalı
dedicated line – kiralık hat, özel hat, tahsisli hat
dedicated network – kullanıcıya özel ağ
dedicated physical channel – tahsisli fiziksel kanal
dedicated physical control channel – tahsisli fiziksel denetim kanalı
dedicated portal – tahsisli kapı
dedicated server – özelleştirilmiş sunucu
dedicated short range communication – kısa masefe frekans tanımlı iletişim
dedicated terminal – özel uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim
de‐emphasis – ard vurgu
deemphasis network – ard vurgu devresi
deep packet inspection (DPI) – derin paket muayenesi
deep web – derin ağ
deep‐fiber passive optical network (DPON) – derin‐lif pasif optik ağ
defacement – içerik bozma
default (DE) – varsayılan
default channel – önceden belirlenmiş kanal
default scoping – varsayılan etki alanı
defective products – ayıplı ürünler
defense – müdafaa
defense data network – koruma veri ağı
definition by context – kavrama göre tanımlama
deflected to number – numaraya çevrilmiş
degradation – kalite bozulması
degraded modem (DM) – kısıtlanmış modem
degree of liberalisation – serbestleşme derecesi
degree of start stop distortion – başlama durma bozulmasının derecesi
delay dial – ertelenmiş arama
delay equalizer – gecikme denkleştiricisi
delay line – gecikme hattı
delayed call – geciktirilmiş çağrı
delivered torque – aktarılan dönme kuvveti
delivering service – hizmetin götürülmesi, hizmet sunumu
delivery function (DF) – dağılım fonksiyonu
Dellinger effect – Dellinger etkisi, sönümleme etkisi
Dellinger fadeout – Dellinger sönümlemesi
delta network – delta şebekesi
demand analysis – talep analizi
demand assigned multiple access (DAMA) – talep tahsisli çoklu erişim
demand chain network – talep zincir şebekesi
demand management policies – talep yönetimi politikaları
demarc – elektronik devrelerde sorumluluk alanı sınırlandırıcısı
democratic network – demokratik şebeke
demodulation – demodülasyon
demount – bağlantıyı kaldırma, sökme
“demountable rack offload and pickup system
(DROPS)” – sökülebilir ve yüklenebilir kabin taşıma sistemi
demoware – tanıtım yazılımı
denial of service (DoS) – hizmet aksatma
dense wave division multiplexing (DWDM) – yoğun dalga bölmeli çoğullama
dense wavelenght division multiplex (DWDM) – yoğunlaştırılmış dalga boyu bölmeli çoklama
dense wavelength division multiplex (DWDM) – yoğun dalga boylu bölmeli çoklama
Departure angle – kalkış açısı
dependability – güvenilebilirlik
dependency – bağımlılık
dependent event – bağımlı olay
dependent variable – bağımlı değişken
deployment of internet services – internet hizmetlerinin yayılması
depreciation and amortisation – değerini düşürme ve amortizasyon
depressed cladding – sıkıştırılmış kılıf
depressed‐inner‐cladding fiber – iç kılıfı sıkıştırılmış lif
depth of penetration – nüfuz etme derinliği
deregulation – düzenlemenin ortadan kaldırılması
derived data – türetilmiş veri
derived intervention price – belirlenmiş (hesaplanmış) müdahale fiyatı
descending node – azalan düğüm
descrambler – karışık işaretleri çözücü, çırpma çözücü
desensitization – hassasiyet giderme
desktop application – masaüstü uygulaması
destination – varış noktası
destination call routing (DCR) – varış santralinden arama yönlendirmesi
destination field – varış yeri
destination node – yönlendirme düğümü
detent values – başlatıcı değerler
deterministic network – belirlenimci ağ, gerekirci ağ
deterministic transfer mode – belirleyici aktarma kipi
detrimental effects – zararlı etkiler
device acces code – cihaz erişim kodu
device address – cihaz adresi
device dependent – cihaza bağımlı
device driver – cihaz sürücü, birim sürücü
device independent – cihazdan bağımsız
device security level – cihaz güvenlik seviyesi
device under test (DUT) – testen geçirilen cihaz
device‐dependent graphics layer (DDGL) – cihaz bağımlı grafik katmanı
device‐independent graphics layer (DIGL) – cihaz bağımsız grafik katmanı
device‐independent graphics service (DIGS) – cihaz bağımsız grafik hizmeti
diagnostic rhyme test (DRT) – teşhis amaçlı uyum testi

diagnostics – tanıma, teşhis
dial back – geri aramalı
dial access – aramalı erişim
dial backup – arama yedekleme
dial level – arama seviyesi
dial pulse – çevirme darbesi
dial pulsing – arama işaret darbesi
dial speed – çevirme hızı
dial tone – çevir sesi
dial tone delay (DTD) – çevir sesi gecikmesi/ çevirme tonu gecikmesi
dialed number identification service (DNIS) – aranan numaranın gösterilmesi hizmeti
dialing parity – arama eşlik biti
dialing plan – arama planı
dial‐it service – “eş zamanlı çoklu aramaların tek numaradan karşılanma hizmeti.
örnek:0900’lü aramalar”
dialling – çevirme
dialling prefix – önekli çevirme
dial‐off normal tone – normal dışı çevir sesi
dialog box – iletişim kutusu
dial‐on demand routing – talebe bağlı yönlendirmeli çevirme
dialout facility – dışarıya arama imkanı
dialup – numara çevirme
dial‐up connection – çevirmeli bağlantı
dial‐up line – çevirmeli hat
dial‐up network – çevirmeli şebeke
dial‐up networking (DUN) – internete çevirmeli bağlantı
dial‐up networking connection – çevirmeli şebeke bağlantısı
dial‐up terminal – çevirmeli uçbirim
dictionary attack – sözlük saldırısı
didactive software – eğitici yazılım
dielectric – durgun elektrik, dielektrik
dielectric loss – durgun elektrik kaybı, dielektrik kaybı
differantial global positioning system (DGPS) – farksal küresel konum sistemi
differantial service – farklılaştırılmış hizmetler
differential backup – farksal yedekleme
differential binary phase shift keying – farksal ikili faz kaydırmalı anahtarlama
differential coherent phase shift keying – farksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama
differential gain – farksal kazanç
differential interframe coding – farksal çerçeve içi kodlama
differential phase shift keying (DPSK) – farksal faz kaydırmalı anahtar
differential services (DiffServ) – farksal hizmetler
differentiating network – farklılaştırılmış ağ
diffusion screen – yayınım ekranı
digicable headend expansion interface (DHEI) – sayısal kablo baş uç genişleme arayüzü
digit – sayı, basamak
digital – sayısal
digital access cross‐connect system (DACS) – sayısal erişim çapraz bağlantı sistemi
“digital advanced mobile phone system (D‐
AMPS)” – sayısal gelişmiş mobil telefon sistemi
digital audio and video broadcasting – sayısal ses ve görüntü yayını
digital audio broadcasting – sayısal ses yayını
digital audio stationary heads system – sayısal ses sabit kafa sistemi
digital bus – sayısal veri yolu
digital cable application (DCA) – sayısal kablo uygulaması
digital cash – sayısal para (ödeme, kasa)
digital cellular telephone – sayısal hücresel telefon
digital certificate – sayısal sertifika
digital certificate access server (DCAS) – sayısal sertifika erişim sunucusu
digital circuit multiplication equipment – sayısal devre çoklama teçhizatı
digital communication network – sayısal iletişim şebekesi
digital component video – sayısal bileşenli görüntü
digital compression – sayısal sıkıştırma
digital control channel – sayısal denetim kanalı
digital control system – sayısal denetim sistemi
digital cordless – sayısal kordonsuz
digital cordless telephone (DCT) – sayısal kordonsuz telefon
digital cross‐connect system – sayısal çapraz bağlantı sistemi

digital data – sayısal veri
digital data network – sayısal veri ağı
digital demultiplexer – sayısal çoklama çözücüsü
digital distribution frame – sayısal dağıtım çerçevesi
digital divide – sayısal uçurum
digital dividend – sayısal bölünmüşlük, sayısal uçurum
digital encryption standard (DES) – sayısal şifreleme standardı
digital enhanced cordless telephone (DECT) – sayısal geliştirilmiş kordonsuz telefon
digital enhancing – sayısal zenginleştirme
digital European cordless telephone (DECT) – Avrupa sayısal kordonsuz telefonu
digital facsimile – sayısal belgegeçer
digital home communications terminal (DHCT) – sayısal ev iletişim uçbirimi
digital home working group (DHWG) – sayısal ev çalışma grubu
“digital imaging and communications in
medicine (DICOM)” – tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşme
digital information storage – sayısal bilgi depolama
digital line link – sayısal hatlı bağlantı
digital line section – sayısal hat bölümü
digital living network alliance (DLNA) – sayısal akışlı ağ uyuşması
digital local exchange (DLE) – sayısal yerel santral
digital loop carrier (DLC) – sayısal yerel ağ (döngü) taşıyıcısı
digital loopback – sayısal geri döngü
digital measuring instrument – sayısal ölçüm cihazı
digital modulation – sayısal modülasyon
digital multimeter – sayısal ölçü aleti
digital network – sayısal şebeke
digital network control system (DNCS) – sayısal ağ denetim sistemi
digital phase locked loop (DPLL) – sayısal faz kilitlemeli devre
digital picture manipulator (DPM) – sayısal resim işlemcisi
digital pin – sayısal uç
digital plotter – sayısal çizici
digital primary patch bay – sayısal ana bağlantı yuvası
“digital private network signalling system
(DPNSS)” – sayısal özel şebeke işaretleşme sistemi
digital program insertion (DPI) – sayısal program ekleme
digital recording – sayısal kayıt
digital rights management (DRM) – sayısal hak yönetimi
digital satellite system (DSS) – sayısal uydu sistemi
digital selective calling (DSC) – sayısal seçmeli arama
digital service units – sayısal hizmet birimleri
digital set‐top box (D‐STB) – sayısal set‐üstü kutusu
digital short range radio (DSRR) – sayısal kısa mesafeli telsiz
digital signal 0 (zero) (DS0) – 0 sayısal işaret
digital signal crossconnect (DSX) – sayısal işaret çapraz bağlantısı
digital signal hierarchy – sayısal işaret sıradüzeni
digital signal lens reflex (DSLR) – sayısal işaret mercek yansıması
digital signal level – sayısal işaret seviyesi
digital signal port – sayısal sinyal ucu
digital signal processor(ing) (DSP) – sayısal işaret işlemcisi (işleme)
digital signature – sayısal imza
digital signature standard (DDS) – sayısal imza standardı
digital simultaneous voice and data (DSVD) – sayısal eş zamanlı ses ve veri
digital speech interpolation (DSI) – sayısal konuşma ara değerlemesi
digital storage media (DSM) – sayısal medya depolama
digital storage system interconnect (DSSI) – sayısal hafıza sistemi arabağlantısı
digital subscriber line (DSL) – sayısal abone hattı
“digital subscriber line access multiplexer

(DSLAM)” – sayısal abone hattı erişim çoklayıcısı
digital switchover – “radyo TV yayıncılığında analogdan sayısala geçiş (analog yayıncılığın
sona erdirilmesi)”
digital television (DTV) – sayısal televizyon
digital terrestrial television (DTTV) – sayısal karasal TV
digital transmission – sayısal iletim
digital transmission content protection (DTCP) – sayısal iletim içerik koruması
digital versatile disc (DVD) – sayısal çok yönlü disk
digital video (DV) – sayısal video
“digital video broadcast ‐handheld/terrestrial
(DVB‐H/T)” – sayısal video yayıncılığı‐mobil/karasal
“digital video broadcast multimedia home
platform (DVB‐MHP)” – sayısal video yayıncılığı‐çoklumedya ev platformu
digital video broadcast(ing) (DVB) – sayısal video yayıncılığı
digital video decoder (DVD) – sayısal görüntü kod çözücü
digital video interactive (DVI) – sayısal görüntü etkileşimi
digital video interface (DVI) – sayısal görüntü arayüzü
digital video interface (DVI) – sayısal video arayüzü
digital video recorder (DVR) – sayısal video kaydedicisi
digital video signal compression – sayısal görüntü işaret sıkıştırması
digital video standard (DVS) – sayısal video standardı
digital video subcommittee (DVS) – sayısal video alt komitesi
digital voltage monitoring (DVM) – sayısal gerilim izleme
digital wireless telephone – sayısal telsiz telefon, sayısal kablosuz telefon
digital‐analog (D/A) – sayısal/analog
digital‐to‐analog converter (DAC) – sayısal analog çevirici
digital‐to‐analog transducer (DAT) – sayısal‐analog dönüştürücü
digizine – sayısal magazin
dilution of precision – hassasiyet kaybı
dim control – ışık ayarı
dim‐and‐burst – kısma ve patlama
diode – diyot
dip(dual inline package) switch – çift taraflı paket anahtarı
diplexer – çiftleyici
diploma of advanced studies (DAS) – ileri çalışma diploması
dipole antenna – çift kutuplu anten
direct access line – doğrudan erişim hattı
direct access storage – doğrudan belleğe atma
direct address – doğrudan adres, dolaysız adres
direct addressing – doğrudan adresleme
direct attached storage (DAS) – doğrudan bağlı hafıza
direct broadcast satellite (DBS) – doğrudan yayın uydusu
direct broadcast satellite (DBS) – doğrudan uydu yayıncılığı
direct call – doğrudan arama
direct connection – doğrudan bağlantı
direct coupling – doğrudan bağlaşım
direct current (DC) – doğru akım
direct dialling in (DDI) – doğrudan çevirme
direct distance dialing (DDD) – doğrudan şehirlerarası arama, doğrudan arama mesafesi
direct entrance call – doğrudan giriş çağrısı
direct interconnection – doğrudan arabağlantı
direct internet access (DIA) – doğrudan internet erişimi
direct inward dial (DID) – doğrudan dahili arama
direct inward dialing (DID) – doğrudan dahili arama
direct sequence – doğrudan sıralı
direct sequence spread spectrum (DSSS) – doğrudan sıralı yaygın spektrum
direct station selection/busy lamp field – doğrudan istasyon seçme/meşgul lamba alanı
direct to home (DTH) – doğrudan eve yayın
directed retry procedure – yönlü giriş işlemi, yönlendirilmiş yeniden deneme usulu
direction finding – yön bulma
direction of arrival – varış yönü
direction of propagation of energy – enerjinin yayılma yönü
directional antenna – yönlü anten
directive – yönerge
directive – direktif
directory assistance – rehber yardımı, bilinmeyen numaralar hizmeti
directory database – rehber veri tabanı
directory enquiries – rehber talepleri
directory facility – ağ adresleri hizmeti
directory tree – dizin ağacı
direct‐to‐home (DTH) – eve kadar
disable message – geçersiz mesaj
discard eligibility – eleme kriteri
disconnect – bağlantıyı kesmek
disconnect signal – kesilme işareti
disconnected phase – bağlantının olmadığı evre
disconnected state – bağlantısız durum
disconnection – bağlantıyı kesme
disconnection delay (DCD) – kesinti süresi
discontinuous interference – kesikli girişim, süreksiz girişim
discontinuous transmission – süreksiz iletim
discrete access – kesintili erişim
discrete cosine transform (DCT) – kesikli kosinüs dönüşümü
discrete data – ayrık veri
discrete logarithm problem – ayrık logaritma problemi
discrete multitone – ayrık çok tonlu
discrete spectrum – ayrık spektrum
discrete spurious output – ayrık istenmeyen çıktı
discrete type – ayrık veri türü
discretely timed signal – ayrık zamanlı işaret
discretely variable – kesintili değişken
discretely‐timed signal – ayrık zamanlı işaret
disengage request – bağlantısını kesme isteği
disengagement request – serbest bırakma talebi
disengagement‐denial probability – telekomünikasyon sistemlerinde erişimi sonlandırma hata olasılığı

dish – çanak anten
disinfected – temizlenmiş, virüsten arınmış
disintermediation – aracıların kaldırılması
disk array – disk dizisi
disk cache – disk tamponu
disk compression – disk sıkıştırma
disk defragmentation – disk birleştirme
disk enclosure – disk kutusu
disk operating system (DOS) – disk işletim sistemi
disk quotas – disk kotasu
disk server – disk sunucu
disk subsystem – disk altsistemi
diskfull client – diskdolu istemcisi
diskless client – disksiz istemci
diskless workstation – diski olmayan iş istasyonu
disk‐to‐disk backup – diskten diske yedekleme
dispatch – göndermek, sevketmek
dispersion – dağılma etkisi, dağılım
dispersion‐limited operation – dağılımı sınırlı çalışma
dispersion‐shifted fiber – dağılma kaydırmalı lif
dispersion‐unmodified fiber – dağılımı değişmemiş lif
dispersive – dağıtıcı, ayıraç
displacement – yer değiştirme (veri), göreli adres uzaklığı (komut)
display adapter – ekran bağdaştırıcısı
dispute settlement – uzlaştırma, uyuşmazlığı çözümleme
disruption – bozucu
distance education – uzaktan eğitim
distance learning – uzaktan öğrenim
distance measuring equipment (DME) – mesafe ölçüm teçhizatı
distance root mean square (DRMS) – mesafe kare ortalama karekök değeri, etkin mesafe değeri
distance vector algorithm – uzaklık vektörü algoritması
distance‐based registration – mesafe bazlı kayıt
distant collocation – uzaktan ortak yerleşim
distant signal – uzaktaki işaret

distortion – bozulma
distortion effect – bozulma etkisi
distortion ratio (DR) – bozulma oranı
distress and urgency – tehlike ve acil durum
distress calls – tehlike çağrıları
distributed application – dağıtık uygulama
distributed architecture – dağıtık mimari
distributed circuit – dağıtık devre
distributed communications – dağıtık iletişim
distributed component object model – dağıtımlı parça nesne modeli
distributed control system – dağıtık denetim sistemi
distributed coordination function (DCF) – dağıtım kordinasyon işlevi
distributed data – dağıtık veri
distributed data processing – dağıtık veri işleme
distributed database – dağıtık veri tabanı
distributed denial of service (DDOS) – dağıtık hizmet aksatma
distributed element – dağıtık öğe
distributed feedback (DFB) – dağıtımlı geri bildirim
distributed file system – dağıtık dosya sistemi
distributed information system – dağıtık bilgi sistemi
distributed intelligence – dağıtık zeka
distributed multimedia – dağıtık çokluortam
distributed network – dağıtık ağ, dağıtık şebeke
distributed office system – dağıtık ofis sistemi
distributed parameter system – dağıtık parametreli sistem
distributed polling – dağıtık yoklama
distributed processing – dağıtık işlem
distributed scan – dağıtık tarama
distributed system – dağıtık sistem
distributed target – dağıtık hedef

distribution – dağıtım
distribution box – dağıtım kutusu
distribution box/ fiber termination box – dağıtım kutusu/lif sonlandırma konusu
distribution cable – dağıtım kablosu
distribution frame – dağıtım çatısı, dağıtım panosu
distribution function – dağıtım işlevi
distribution list – dağıtım listesi
distribution sort – dağılım sıralaması (algoritma)
distributor – dağıtıcı
distrubuted denial of service (DDOS) – dağıtık hizmet aksatma saldırısı
distrubuted scans – dağıtılmış tarama
disturbance field strength – bozulma alan şiddeti
disturbance response of the control system – denetim sisteminin bozulma tepkisi
disturbance suppression – bozulma bastırması
disturbance voltage – bozulma gerilimi
disturbing channel – rahatsız edici kanal
dither component encoding – küçük genlikli bileşen kodlaması
division (Div) – bölmeli
DNCS session manager (DSM) – DNCS oturum yönetimi
docking station – genişleme birimi/ yanaşma terminali
DOCSIS external physical interface (DEPI) – DOCSIS harici fiziksel arayüz
DOCSIS IPTV bypass architecture (DIBA) – DOCSIS IPTV atlama mimarisi
DOCSIS over passive optical network (DPON) – pasif optik ağ üzerinden DOCSIS
DOCSIS timing interface (DTI) – DOCSIS zamanlama arayüzü
document name – belge adı
domain – alan adı
domain analysis – alan adı analizi
domain architecture – alan adı mimarisi
domain controller – alan adı denetleyicisi
domain hacking – alan adı saldırısı
domain model – alan adı modeli
domain name – alan adı
domain name address (DNA) – alan adı adresi
domain name resolver – alan adı çözümleyicisi
domain name server (DNS) – alan adı sunucusu
domain name service (DNS) – alan adı hizmeti
domain name system (DNS) – alan adı sistemi
domain of applicability – uygulanabilirlik alanı
domain sniper – alan adı avcısı
domestic fixed public service – yurt içi sabit kamu hizmeti
domestic public radio service – yurt içi kamu telsiz hizmeti
dominance – hakimiyet, piyasa hakimiyeti
dominant closed loop poles – baskın kapalı döngü kutupları
dongle – teçhizat kilidi

door – kapı
doppler effect – doppler etkisi
doppler shift – doppler kayması
dosimetry – dozimetri
dot file – nokta dosyası
dot green – yeşil nokta
dot pitch – nokta sıklığı
double blind condition – iki taraflı bilinmeyenli durum
double cell diagram – çift hücreli şema
double close quote – çift kapama tırnağı
double open quote – çift açma tırnağı
double sided pages – çit yüzlü sayfalar
double‐byte character set – çift baytlı karakter kümesi
double‐length – çift uzunlukta (veri)
double‐sideband (DSB) transmission – çift yan bandlı iletim
“double‐sideband suppressed‐carrier (DSB‐SC)
transmission” – çift yan bandlı taşıyıcısı bastırılmış iletim
double‐word – çift‐sözcüklü (veri veya bellek boyutu)
down – aşağı
down arrow – aşağı ok
down time – arızalı olduğu süre
downconverter – frekans indirici, frekans düşürücü
downlink (DL) – ana sistemden uçbirime bağlantı, indirme yolu
downlink shared channel – ana sistemden uçbirime bağlantı paylaşımlı kanal
downlink transmission – ana sistemden uçbirime bağlantı iletimi, inen bağlantı iletimi
download speed – indirme hızı
downstream (DS) – ana sistemden uçbirime veri akışı, inen veri akışı, indirme
downstream channel descriptor (DCD) – inen veri kanal tanımlayıcısı
downstream load – ana sistemden uçbirime veri akışı yükü
downstream radio frequency interface (DRFI) – ana sistemden alt sisteme doğru olan radyo frekans arayüzü

downstream service identifier (DSID) – indirme hizmet kimliği
downward tendency – azalma eğilimi
drag‐and‐drop – sürükle bırak
drain wire – atık kablo
drift – sürükleme, sürüklenme
drift compensation – sapma dengelemesi
drift radio network controller – sürüklenmeli telsiz şebeke denetleyicisi
drift rate – sapma oranı
drilldown – peşisıra dosyaları açmak
driver – sürücü
drop cable – çıkma hat kablosu
drop wire – abone teli
dropout compensator – güç kaybı denkleştiricisi
drop‐out error – bit atlama hatası
droupie – bilgisayar kullanım kabiliyetine hayranlık
drum – silindir, tambur (veri saklama cihazı)
dry wire – özel amaçlı kablo
DSL access multiplexer (DSLAM) – DSL erişim çoklayıcısı
dual attachment concentrator – çift eklemeli yoğunlaştırıcı
dual attachment station – çift eklemeli istasyon
dual band – çift bant
dual basic rate interface – çift temel hız arayüzü
dual bus – çift veri yolu
dual communications interface – çift yönlü iletişim arayüzü
dual diversity – çift çeşitleme
dual homing – çift özgüdüm
dual in line integrated circuit – çift sıralı uçlu tümleşik devre
dual in line package (DILP) – çift sıralı uçlu paket
dual inline package (DIP) – çift taraflı paket
dual in‐line package switch – çift sıralı paket anahtarı
dual mode – çift kipli
dual mode mobile station – çift kipli mobil istasyon
dual modem card (DMC) – çift modem kartı
dual port memory – çift erişimli bellek
dual scan – çift tarama
dual sound – çift sesli
dual tone multi frequency signalling (DTMFS) – çift tonlu çok frekanslı işaretleşme
dual watch – çift yönlü izleme
dual‐mode base station – çift kipli baz istasyonu
dual‐precedence message – çift öncelikli mesaj
dual‐tone multifrequency (DTMF) – çift tonlu çok frekanslı
dublex cable – iki lifli kablo
duct eye length – yer altı göz uzunluğu
duct system – yer altı kanal sistemi
dumb network – akılsız şebeke
dumb terminal – programlanmayan uçbirim/yapay uçbirim
dummy antenna – yapay anten
dummy argument – sözde işlenen, görüntüde işlenen
duplex – eş zamanlı çift yönlü
duplex communication – eş zamanlı çift yönlü iletişim
duplex separation – eş zamanlı çift yönlü ayırma
duplexer – bölücü, alıcı‐verici
duplicate data center – veri yedekleme merkezi
duration of call – çağrı süresi
duration of line blanking pulse – satır karartma darbe süresi
duty cycle – görev çevrimi
duty factor – görev unsuru
DVD‐audio – DVD‐ses
DVD‐interactive – DVD‐etkileşim
DVD‐video – DVD‐görüntü

dye – boya
dynalink – dinamik hat
dynamic address translation – dinamik adres dönüştürme
dynamic bandwidth allocation (DBA) – dinamik bant genişliği tahsisi
dynamic capacity management (D‐CAPMAN) – dinamik kapasite yönetimi
dynamic channel change (DCC) – dinamik kanal değişimi
dynamic data exchange – dinamik veri alışverişi
dynamic domain name service (DDNS) – dinamik etki alan adı hizmeti
dynamic host configuration protocol (DHCP) – dinamik bilgisayar yapılandırma protokolu
dynamic link library – dinamik bağlı kitaplık
dynamic linking – dinamik bağlantı
dynamic name service – dinamik ad hizmeti
dynamic packet transport (DPT) – dinamik paket iletimi
dynamic quality of service (DQoS) – dinamik hizmet kalitesi
dynamic random access memory (DRAM) – dinamik rastgele erişim hafızası
dynamic service add (DSA) – dinamik hizmet ekleme “dynamic service add‐acknowledgement (DSA‐
ACK)” – dinamik hizmet ekleme‐onayı
dynamic service add‐request (DSA‐REQ) – dinamik hizmet ekleme‐isteme
dynamic service add‐response (DSA‐RSP) – dinamik hizmet ekleme‐yanıtı
dynamic service change – dinamik hizmet değişimi

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,İngilizce,Sözlük,Terimlerdaisy chaining - zincirleme bağlantı dark fiber - kullanılmayan lif dashboard - cihaz tablosu, pano data - veri Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (D-Full) data abstraction - veri soyutlaması, veri özeti data access - veri erişimi data access arrangement - veri erişim düzenlemesi data accuracy - veri doğruluğu data acquisition - veri toplama data acquisition terminal - veri...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman