early packet discard (EPD) – ilk paketin atılması
early‐failure period – alıştırma dönemi
earnings before interest and tax (EBIT) – faiz ve vergiden önceki kar
earphone – kulaklık
earphone plug – kulaklık fişi

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (E)

earth return circuit – topraklama devresi
earth station – yer istasyonu
earth terminal – yer uçbirimi
earth terminal – yer terminali
earth‐coupled interference – toprağa bağlı (bağlaşımlı) girişim
earthing conductor – topraklama iletkeni
earthing inductor – topraklama bobini
easy access – kolay erişim
easy and informed access – kolay ve haberli erişim
easy hosting control panel (EHCP) – internet barındırma kontrol paneli
eavesdropping – gizli dinleme
eavesdropping adversary – izinsiz dinleme yapan
e‐book – e‐kitap
e‐business – elektronik iş, e‐ticaret
e‐business enabler – elektronik ticaret sağlayıcısı
e‐carrier system – e‐taşıyıcı sistem
eccentricity – tuhaflık
eccentricity – dış merkezlilik
e‐channel – e‐kanal
echo – yankı
echo cancellation – yankı iptali,yankı giderimi
echo check – yankı denetim
echo distortion – yankı kaynaklı bozulma
echo path loss – yankının yol kaybı
echo return loss – yankı dönüş kaybı
echometric measurement – yankılı ölçüm
“ecological architecture and contemporary
urban design” – ekolojik mimari ve çağdaş kentsel tasarım
ecological footprint – ekolojik izdüşüm
ecological innovation – ekolojik yenilik
economic development – iktisadi gelişme
economic downturn – ekonomik çöküş
economic growth – iktisadi büyüme, ekonomik gelişme
economic indicators – ekonomik göstergeler
economical feasibility – ekonomik yapılabilirlik
economies of scale – ölçek ekonomisi
economies of scope – kapsam ekonomisi
Eddy current – Eddy akımı
Eddy‐current loss – Eddy akımı kayıpları
edge collapse – ayrıt çökertme
edge detection – ayrıt saptama
edge diffraction – kenar kırınımı
edge fold – kenar katlaması
edge following – ayrıt izleme
edge of band – band kenarı
edge of coverage – kapsama sınırı
edge operator – ayrıt işleci
“edge QAM (Quadrature Amplitude
modulation) (EQAM)” – geliştirilmiş QAM
edge resource manager (ERM) – gelişmiş kaynak yöneticisi
edge router (ER) – geliştirilmiş yönlendirici
edge switch – giriş santralı
edit colors – renkleri düzenleme
edit decision list (EDL) – düzeltme karar listesi
edited copy – düzeltilmiş kopya
effect file – etki dosyası
effective address – etkin adres, çözümlenmiş adres, geçerli adres
effective area of an antenna – antenin etkinlik alanı
effective bandwidth – etkin bant genişliği
effective call – sonuçlanmış arama
effective cut‐off frequency – etkin kesim frekansı
effective data transfer rate – etkin veri aktarım hızı
effective earth radius – etkin yer çapı
effective height – etkin anten yüksekliği
effective input noise temperature – etkin giriş gürültüsü sıcaklığı
effective isotropically radiated power (EIRP) – etkin izotropik yayılım gücü
effective mode volume – etkin kip büyüklüğü
effective monopole radiated power (e.m.r.p.) – etkin tek kutuplu yayılan güç
effective perceived noise level – etkili algılamalı gürültü seviyesi
effective radiated power (ERP) – etkin yayılım gücü
effective speed of transmission – etkin iletim hızı
effectiveness indicators – etkinlik göstergeleri
efferent – “götürgen (üst düzeydeki bir birimden alt düzeydekine yönelik veri
akışına ilişkin)”

efficiency – verim
efficiency factor – etkinlik faktörü
efficient component pricing rule – etkin bileşen fiyatlandırma kuralı
egress – ağ çıkışı
eight‐hundred number – 800’lü numara
eject button – çıkarma tuşu
elapsed time – geçen süre
elapsed time indicator – geçen süre göstergesi
e‐learning – elektronik öğrenme, e‐öğrenme
e‐learning tools – e‐öğrenme araçları
electric breakdown – elektriksel delinme; elektrik sistem arızası
electric circuit diagram – elektrik devre şeması
electric coupling – elektriksel bağlaşım
electric density – elektrik şiddeti
electric field – elektrik alanı
electric power research institute (EPRI) – elektronik güç araştırma enstitüsü
electrical consumption of typical data centers – tipik veri merkezlerinin elektrik tüketiminin azaltılması
electrical diagnostic instrument – elektriksel arıza tespit cihazı
electrical length – elektriksel uzunluk
“electrically erasable programmable read only
memory (EEPROM)” – elektriksel silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
electrical‐optical (E‐O) – elektriksel‐optiksel
electromagnetic compability (EMC) – elektromanyetik uyumluluk
“electromagnetic compatibility and radio
spectrum matters” – elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları
electromagnetic disturbance – elektromanyetik bozulma
electromagnetic emission – elektromanyetik yayım
electromagnetic emission control – elektromanyetik yayım denetimi
electromagnetic environment (EME) – elektromanyetik ortam
electromagnetic field (EMF) – elektromanyetik alan
electromagnetic interference (EMI) – elektromanyetik girişim
electromagnetic interference control – elektromanyetik girişim denetimi
electromagnetic intrusion – elektromanyetik sızma
electromagnetic pulse – elektromanyetik darbe
electromagnetic radiation (EMR) – elektromanyetik ışıma
electromagnetic radiation energy – elektromanyetik ışıma enerjisi
electromagnetic radiation scattering – elektromanyetik ışıma dağılması (saçılması)
electromagnetic spectrum – elektromanyetik spektrum
electromagnetic susceptibility – elektromanyetik alınganlık (duyarlılık)
electron beam – elektron hüzmesi
electron beam cured – elektron hüzme düzeltmesi
electron tube – elektron tüpü
electronic address – elektronik adres
electronic commerce enabler – elektronik ticaret sağlayıcısı
electronic commerce, e‐commerce – elektronik ticaret, e‐ticaret
electronic communication board – elektronik haberleşme kurulu
electronic communications committee (ECC) – elektronik haberleşme komitesi
electronic cross connect (EXC) – elektronik çapraz bağlantı
electronic data interchange (EDI) – elektronik veri değişimi
electronic data processing (EDP) – elektronik veri işleme
electronic device – elektronik cihaz
electronic emission security – elektronik yayılım güvenliği
electronic exposure – elektronik etkiye maruz kalma
electronic fund transfer (EFT) – elektronik para aktarımı
electronic governance – elektronik yönetişim
electronic hum – elektronik gürültü
electronic identity information – elektronik kimlik bilgisi
electronic idustries association (EIA) – elektronik endüstrisi birliği
electronic key telephone system – elektronik tuşlu telefon sistemi
electronic line of sight – elektronik görüş hattı
electronic line scanning – elektronik hat tarama
electronic mail (e‐mail) – elektronik posta (e‐posta)
electronic messaging – elektronik mesajlaşma
electronic newspaper – elektronik gazete
electronic nose – elektronik koku algılayıcı
electronic numbering (ENUM) – elektronik numaralandırma
electronic patch panel – elektronik bağlantı panosu
electronic product code (EPC) – elektronik ürün kodu
electronic program guide (EPG) – elektronik program rehberi
electronic reconnaissance – elektronik keşif
“electronic resource management initiative
(ERMI)” – elektronik kaynak yönetim teşebbüsü
electronic serial number (ESN) – elektronik seri numarası
electronic signature (e‐signature) – elektronik imza (e‐imza)
electronic switched network – elektronik anahtarlamalı şebeke
electronic switching system – elektronik anahtarlama sistemi, elektronik santral
electronic toll collection – elektronik ücret toplama
electronic warfare support measures (ESM) – elektronik savaş destek tedbirleri
electronically controlled coupling (ECC) – elektronik denetimli bağlaşım
Electronics Industry Association (EIA) – Elektronik Endüstri Derneği
electronics industry association (EIA) – elektronik sanayi birliği
electronics science – elektronik bilimi
electro‐optic detector – elektro‐optik algılayıcı
electrosensitive recording – elektronik hassas kayıt (kaydetme)
electrostatic discharge (ESD) – elektrostatik boşalma
element based cost (EBC) – eleman tabanlı maliyet
element management system (EMS) – eleman yönetim sistemi
elementary signaling element – temel işaretleşme elemanı
elementary stream (ES) – temel akış hızı
elevation – irtifa açısı, elevasyon açısı

e‐library – e‐ kütüphane
elliptical orbit – oval yörünge
elliptical polarization – oval kutuplanma, oval kutuplama
e‐mail account – elektronik posta hesabı
e‐mail address – elektronik posta adresi, e‐posta adresi
e‐mail attachment – elektronik posta eki
e‐mail filter – elektronik posta süzgeci
e‐mail signature – elektronik posta imzası
e‐mail spoofing – elektronik posta kandırması
emanation – “emanasyon (radyumun ve radyo‐aktif maddelerin dekompozisyonu sonucu oluşan oldukça değişken radyo aktif bir gaza Rutherford’un
önerisiyle
radyolojide verilen ad)”
emanations security (EMSEC) – ışın yayılım güvenliği
embedded – gömülü
embedded base equipment – gömülü taban teçhizatı
embedded cable modem (eCM) – gömülü kablo modem
“embedded cable modem: embedded portal
option (ECM:EPS)” – gömülü kablo modem‐gömülü ana giriş seçeneği
embedded command – gömülü komut
embedded computer system – gömülü bilgisayar sistemi
embedded computing – gömülü veri işleme
embedded customer‐premises equipment – gömülü müşteri müştemilatı, abone tarafı cihazları
embedded database language – gömülü veri tabanı dili
“embedded multimedia terminal adapter
(eMTA)” – gömülü çoklu ortam uçbirim bağdaştırıcısı
embedded object – gömülü nesne
embedded operations channel (EOC) – gömülü işlemler kanalı
embedded set‐top box (eSTB) – gömülü set‐üstü kutusu
embedded signaling channel (ESC) – gömülü işaretleşme kanalı
embedded system – gömülü sistem
embedded system programming – gömülü sistem programlama
emergency alert system (EAS) – acil durum uyarı sistemi
emergency call – acil çağrı
emergency number – acil çağrı numarası
“emergency position indicating radio beacons
(EPIRB)” – “acil durumu gösteren radyo feneri (acil durumu gösteren radyo
vericisi)”
emergency service – acil yardım hizmet
emergency service call – acil yardım çağrı hizmetleri
emergency service network entity – acil hizmet ağ elemanı
emergency service provider – acil hizmet sağlayıcı
emergency service selective router – acil hizmet seçmeli yönlendirici
emergency switch – acil durum santralı, acil durum anahtarı
emerging markets – gelişmekte olan piyasalar, yeni yükselen piyasalar
emerging technologies conference – yeni teknolojiler konferansı
emission level – yayım seviyesi
emission limit – yayım sınır değeri
emission margin – yayım sınırı
emission spectrography – yayım spektrografisi
emoticon – süslemeli yazılar
empirical – görgül, gözleme dayalı, deneysel
empirical evaluation – görgül değerlendirme
empty band – boş bant
empty slot ring – halka şeklinde boş yuva
emulated LAN (ELAN) – taklit edilmiş LAN
emulation – benzetim, öykünüm
emulator in circuit – devre içi teçhizatlı benzetici
enabled state – işler durum
encapsulation – kapsülleme, kuşatma
enciphered data – şifreli veri
encoded subcarrier – kodlu alttaşıyıcı
encoder – kodlayıcı
encoder tail bit – kodlayıcı kuyruk biti
encryption – şifreleme
encryption mode indicator (EMI) – şifreleme mod göstergesi
end distortion – uç bozulması, uçtaki bozulma
end exchange – uç şantral
end node – son düğüm
end of line (EoL) – hat sonu
end office (EO) – uç ofis
end point (EP) – uç nokta
end user – son kullanıcı
end user number – son kullanıcı numarası
ending delimeter – “çerçeve sonu, çerçevenin bitişini belirtmek için kullanılan karakter,
bitiş belirteci”
end‐of‐medium character – ortam sonu karakteri
end‐of‐message function – mesaj sonu fonksiyonu
end‐of‐transmission‐block – iletim sonu bloğu
end‐to‐end – uçtan uca
end‐to‐end digital connectivity – uçtan uca sayısal bağlanırlık
end‐to‐end encipherment – uçtan uca şifreleme, baştan sona şifreleme
endurable operation – sürdürülebilir çalışma
energy dispersal technique – enerji dağıtım (harcama) tekniği
energy management policies – enerji yönetimi politikaları
energy of an information bit – bilgi biti enerjisi
energy per symbol‐to‐noise density ratio – sembol gürültü başına enerji yoğunluğu oranı
engineering change notification (ECN) – mühendislik değişim bildirisi
engineering service circuit (ESC) – mühendislik hizmeti devresi
“enhanced (TV) binary interchange format
(EBIF)” – geliştirilmiş (TV) ikili değişim biçimi
enhanced data for GSM evolution – GSM evrimi için gelişmiş veri (veri hızı)
enhanced data rates for global evolution – küresel evrim için geliştirilmiş veri hızları
enhanced full rate (EFR) – artırılmış tam hız
enhanced graphics adapter – gelişmiş çizge bağdaştırıcı, geliştirilmiş grafik uyarlayıcı
enhanced service provider – gelişmiş hizmet sağlayıcı
enhanced small device interface (ESDI) – gelişmiş küçük cihaz arayüzü
enhanced specialised mobile radio – gelişmiş özel mobil telsiz, geliştirilmiş özel mobil telsiz
enhanced telecom operations map (eTOM) – geliştirilmiş telekom operasyon haritası
enhanced television (eTV) – geliştirilmiş televizyon, gelişmiş televizyon
enhanced‐quality television – yüksek kaliteli televizyon
enlargement ratio – büyütme oranı
enterprise application server – kurumsal uygulama sunucusu
enterprise architect – kurumsal bilişim mimarı
enterprise computing – kurumsal bilişim, kurumsal bilgi işlem
enterprise information portal – kurumsal bilgi ana girişi
enterprise network – kurum ağı, firma ağı
enterprise number – girişim numarası, kurum numarası
enterprise system connection (ESCON) – işletme sistem bağlantısı
enterprise systems architecture – girişim sistemleri mimarisi, kurumsal sistem mimarisi
“entertainment, information, and
communications (EIC)” – eğlence, bilgi ve iletişim
entitlement control message (ECM) – yetkili denetim mesajı
entitlement management message (EMM) – yetkili yönetim mesajı

entity – giriş, varlık
entrapment – tuzak
entropy – düzensizlik
entry sequenced data set – girişi sıralı veri kümesi
envelope delay distortion – zarf gecikme bozulması
environment – çevre
environment variable – çevre değişkeni
environmental effects – çevresel etkiler
Environmental Protection Agency – Çevre Koruma Ajansı
environmental security – ortam güvenliği
environmental test – çevre testi
equal access – eşit erişim
equal opportunity numbers – eşit fırsat numaraları
equal quality numbers – eşit kalite numaraları
equalization (EQ) – denkleştirme
equalizer – denkleştirici
equalizing pulse – dengeleyici darbe
equilay – eşit katman, eş katman
equilibrium coupling length – eşit bağlaşım uzunluğu, denge bağlaşım uzunluğu
equilibrium mode distribution (EMD) – eşit (dengeli) kipte dağıtım, denge dağılımı
equilibrium mode power distribution – eşit kipte güç dağıtımı
equilibrium mode simulator – eşit kip benzetimci
equiphase surface – eş fazlı yüzey
equipment identity register (EIR) – cihaz kimlik kaydı, cihaz kimlik kütüğü
equipment intermodulation noise – teçhizatın iç modülasyon gürültüsü
equipotential bonding – eşpotansiyel bağı
equipotential ground plane – eşpotansiyel toprak (yer) düzlemi
equivalent isotropic radiated power (EIRP) – eşdeğer izotropik yayılım gücü
equivalent network – eşdeğer şebeke, eşdeğer devre
equivalent noise bandwidth – eşdeğer gürültü bant genişliği
equivalent pulse code modulation (PCM) noise – eşit darbe kodlu modülasyon gürültüsü
equivalent satellite link noise temperature – eşit uydu hat gürültü sıcaklığı
equivalent step index profile – eş değer adım (basamak) endeks profili
equivalised gross household income – eşit (dengeli) brüt hane halkı geliri
“erasable programmable read only memory
(EPROM)” – silinebilir programlanabilir sadece okunabilir hafıza
erasable storage – silinebilir bellek
erase bit – silme biti
erase head – silme kafası
erbium amplifier – erbium yükselticisi
Erlang – Erlang (telefon şebekelerinde trafik yoğunluk birimi)
error ambiguity – hata belirsizliği
error burst – hata patlaması, hata yığılması
error checking and correction – hata denetimi ve düzeltme
error concealment – hataların gizlenmesi
“error correction by information feedback and
repetition” – bilgi geri besleme ve tekrarlama ile hata düzeltme
error debugging – hataların ayıklanması
error detection and correction – hata tespiti ve düzeltme
error detection and handling – hata tespit ve işleme
error detection without repetition – tekrarsız hata bulma
error free milliseconds (EFMS) – hatasız milisaniye
error free seconds (EFS) – hatasız saniye
error free seconds ratio (EFSR) – hatasız saniye oranı
error handler – hata durumu kotarıcısı, hata işleyicisi
error handling – hataların giderimi,hataların ele alınışı
error multiplication factor – hata çarpım katsayısı
error of the first kind – birinci tür hata
error performance parameter – hata performans parametresi
error probability – hata olasılığı
error rate – birim zamanda hata oranı
error seeding – hata yerleştirme
error vector analysis (EVA) – vektör analiz hatası
error vector magnitude (EVM) – vektör manyetik hatası
error‐correction coding – hata düzeltme kodlaması
error‐detecting code – hata tespit kodu
error‐free second – hatasız saniye
escorted access – refakatlı erişim
essential facilities – temel işlevler, ana tesisler
essential facility – zorunlu unsur
essential requirements – temel gereklilikler
established market – yerleşik piyasa
established player – yerleşik oyuncu
estimated noise margin (ENM) – tahmin edilen gürültü sınırı
estimated time of arrival – tahmini varış zamanı
e‐supply business – elektronik tedarik işi
e‐tailing – internet perakendeciliği
ethernet – ethernet
ethernet line (E‐LINE) – ethernet hattı
ethernet line aggregation (ELA) – ethernet hat yığını
ethernet local area network (E‐LAN) – ethernet lokal alan ağı
ethernet passive optical network (EPON) – ethernet pasif optik ağ
ethernet private line (EPL) – ethernet özel hat
ethernet private‐local area network (EP‐LAN) – ethernet özel‐lokal alan ağı
ethernet virtual circuit (EVC) – ethernet sanal devre
ethernet virtual private line (EVPL) – ethernet sanal özel hat
“ethernet virtual private local area network
(EVPLAN)” – ethernet sanal özel lokal alan ağı
ethical hacker – iyi niyetli bilgisayar korsanı, etik korsan
“euro data over cable service interface
specification (Euro DOCSIS)” – Avrupa için Kablo ağı üzerinden veri aktarma standardı
“European Asociation of Information Services
(EUSIDIC)” – Avrupa Bilgi Hizmetleri Derneği
“European broadband interconnection trial
(ABIT)” – Avrupa genişbantlı arabağlantı denemesi
European Broadcasting Union (EBU) – Avrupa Yayın Birliği
European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (ECTRA) – Telekomünikasyon Düzenleme İşleri Avrupa Komitesi
European Committee of Telecommunications Regulatory Authorities – Telekomünikasyon Düzenleyici Otoriteleri Avrupa Komitesi
European communications satellite (ECS) – Avrupa haberleşme uydusu
European Conference Of Postal And Telecommunications Administrations (CEPT) – Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı

European conformity (CE) – Avrupa uygunluğu
European country code – Avrupa ülke kodu
European economic area (EEA) – Avrupa ekonomik alanı
European Electronic Mail Association (EEMA) – Avrupa Elektronik Posta Birliği
European Institute For Research And Strategic Studies In Telecommunications (EURESCOM) – Avrupa Telekomünikasyon Araştırma ve Stratejik Çalışmalar Enstitüsü
European informatics networks (EIN) – Avrupa bilişim ağı
“european master reference for telephone
transmission” – telefon iletimi için Avrupa ana (temel) referansı
european monetary system (EMS) – Avrupa para sistemi
European norm (EN) – Avrupa standardı
European numbering forum (ENF) – Avrupa Numaralandırma Forumu
European Numbering Office (ENO) – Avrupa Numaralandırma Ofisi
European numbering scheme – Avrupa numaralandırma planı
European radio messaging system (ERMES) – Avrupa radyo mesajlaşma sistemi
European Radiocommunications Office (ERO) – Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi
“European satellite‐based navigation and
positioning system (GALILEO)” – Avrupa uydu tabanlı seyrüsefer ve konumlandırma sistemi
European service access code – Avrupa hizmet erişim kodu
European survey of information society – bilgi toplumu Avrupa araştırması
European technology platform (ETP) – Avrupa teknoloji platformu
“European Telecommunication Network
Operators (ETNO)” – Avrupa Telekomünikasyon Şebeke İşletmecileri
European Telecommunications Office (ETO) – Avrupa Telekomünikasyon Ofisi
“European Telecommunications Satellite
Organisation (EUTELSAT)” – Avrupa Telekomünikasyon Uydu Teşkilatı
European telecommunications standard (ETS) – Avrupa telekomünikasyon standardı
“European Telecommunications Standards
Institute (ETSI)” – Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
European telephony numbering space (ETNS) – Avrupa telefon numaraları alanı
European Virtual User Association (EVUA) – Avrupa Sanal Kullanıcı Birliği
“Europen Radiocommunication Committee
(ERC)” – Avrupa Radyokomünikasyon Komitesi
Europen Radiocommunication Ofice (ERO) – Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi
Europe‐wide freephone services – “Avrupa genelinde ücretsiz aranır hizmetler, Avrupa genelinde ücretsiz
telefon hizmetleri”
Europe‐wide number – Avrupa genelinde ortak numara
“evaluation of microwave communications
systems” – mikrodalga haberleşme sistemleri değerlendirmesi
evanescent field – giderek sönen dalganın bulunduğu alan, azalan dalga alanı
even field – çift satırlı imge, çift alan
even parity – çift eşlik
evergreen – bir çeşit açık kaynak kodlu yazılım, ortak yazılım kodu
evernet – telsiz, genişbant ve interneti kapsayan teknoloji
evoke – çağırmak, talep etmek
evolution of broadband lines – genişbantlı hatların gelişimi
e‐waste – e‐atık
ex‐ante regulation – öncül düzenleme
excess zeros – fazla sıfırlar
exchange area boundary – santral sahası sınırı
exchange class – santral sınıfı
exchange of porting data – verilerin kapıdan değişimi
exchange private automatic – özel otomatik santral
exclusion band – harici bant
exclusive rights – özel haklar
executable file – yürütülebilir dosya

execute source – yürütme kaynağı
execute target – yürütme hedefi
executive information system – üstyönetim bilişim sistemi
exemption – muafiyet
existing‐quality television – sabit kaliteli televizyon
expandability – büyürlük, genleşebilirlik
expandor – genişletici
expected value – beklenen değer
experimental (EXP) – deneysel
expert database – uzman veri tabanı
expert system – uzman sistem
expiration check – zaman aşımı denetimi
explicit address – açık adres
explicit call transfer – açık çağrı aktarması
explicit congestion notification (ECN) – açık sıkışma bildirimi
exploit – yetkisiz erişim kazanma programı
ex‐post – ardıl
extend dial – dahili arama
extend selection – seçimi genişletmek
extended area service – genişletilmiş alan hizmeti
“extended binary coded decimal interchange
code” – genişletilmiş ikili kodlu ondalık ara değişim kodu
extended distance feature (XDF) – uzantılı mesafe özelliği, arttırılmış mesafe özelliği
extended handoff direction message – uzatılmış hücreler arası aktarım yön mesajı
extended header (EHDR) – genişletilmiş başlık
extended memory – genişletilmiş bellek
extended real time‐variable rate (ERT‐VR) – genişletilmiş gerçek zamanlı değişim oranı
extended service set – gelişmiş hizmet kümesi
“extended total access communication system
(ETACS)” – geliştirilmiş toplam erişim haberleşme sistemi
extensible authentication protocol (EAP) – genişletilebilir kimlik doğrulama protokolü
extensible markup language (XML) – genişletilebilir işaretleme dili
extensible virtual toolkit – genişletilebilir sanal araç takımı
extension circuit – yerel devre, ek devre
exterior gateway – sistemler arası ağ geçidi, ağ dışı geçit, dış ağ geçidi
exterior gateway protocol (EGP) – harici geçit protokolü
external authoring interface – harici metin oluşturma arayüzü
external balance – dış denge
external bus – dış veriyolu
external delay – dış gecikme
external functionality interface – harici işlevsellik arayüzü
external handover – harici hücresel arası aktarma
external immunity – harici bağışıklık
external presentation interface – harici sunum arayüzü
external sort – harici sıralama
externality – dışsallık
externally described data – dışardan tanımlanan veri
externally modulated (EX‐MOD) – harici kipli
externally modulated laser (EML) – harici kipli lazer
extranet – dış ağ
extrapolation – dışdeğerleme
extremely high frequency (EHF) – son derece yüksek frekans
extremely low frequency (ELF) – son derece düşük frekans
extrinsic joint loss – harici ortak kayıp, katkılı ek kayıp
extrusion – çıkarma, ihraç etme
eye aperture (closure) – göz açıklığı (kapalılığı)
eye candy – bilgisayar oyunlarındaki görsel etkiler
eye diagram – göz çizeneği
eye pattern – göz diyagramı, göz çizeneği, göz örüntüsü
e‐zine – elektronik dergi

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriE-ticaret ve Bilgi PaylaşımEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,İngilizce,Sözlük,Terimler,Türkçeearly packet discard (EPD) - ilk paketin atılması early‐failure period - alıştırma dönemi earnings before interest and tax (EBIT) - faiz ve vergiden önceki kar earphone - kulaklık earphone plug - kulaklık fişi Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (E) earth return circuit - topraklama devresi earth station - yer istasyonu earth terminal - yer uçbirimi earth terminal...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman