fabric – yapı, temel, sistem, malzeme
faceplate – Ön yüz,kablo bağlantı plakası “facilities based private switched network services” – özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar

facility – olanak, tesis
facsmile (fax) – faks, belgegeçer
factor cost – faktör maliyeti
factor markets – faktör piyasaları
factory installed software (FIS) – fabrika tabanlı yazılım
fade timer – sönümleme zamanlayıcısı

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (F)

fader arm – sönümleyici kol, sönümleme kolu
fade‐to‐black – görüntünün kararması
fading – sönümlü
fading channel – sönümlü kanal
fading radio wave – sönümlü radyo dalgası
fail safe, fail‐safe – arıza güvenliği, aksamaya bağışık, bozulma korumalı
fail soft – önemsiz arıza
fairness doctrine – adaletlilik doktrini
fall back – geri çekilme,geride kalma
fall time – düşüş zamanı, düşme zamanı
false colors effect – sahte renk etkisi
far end – en uzaktaki uç
far field region – uzak alan bölgesi
Faraday cage – Faraday kafesi
far‐end crosstalk – uzak uçlu çapraz konuşma
far‐end remote failure (FERF) – uzak uçtaki hata
fast associated control channel – hızlı birleştirilmiş denetim kanalı
fast channel (FC) – hızlı kanal
fast connect circuit switching – hızlı bağlantılı devre anahtarlaması
fast ethernet (FE) – hızlı ethernet
fast forward (FF) – hızlı ileri yön
fast forward movement – hızlı ileri hareket
fast fourier transform (FFT) – hızlı Fourier dönüşümü
fast frequency hoping – hızlı frekans atlama, hızlı frekans atlamalı
fast packet switching – hızlı paket anahtarlama
fast packet technology – hızlı paket teknolojisi
fast reservation protocol (FRP) – hızlı tahsis protokolü
fast select – hızlı seçim
fat server – donatımlı sunucu,dosya dizini sunucusu
fault current – hata akımı
fault localization – hatanın konumunu bulma, hata konumlandırma
fault tolerance – hata toleransı
“fault, configuration, accounting, performance
and security (FCAPS)” – hata,şekil,hesap,performans ve güvenlik
Federal Communications Commission (FCC) – Federal Haberleşme Komisyonu
feed line – besleme kablosu, besleme hattı
feedback loop – geribildirim döngüsü
feeder cable – besleme kablosu
feeder line – besleme hattı
feedhorn – anten besleme ucu
female connector – dişi konnektör
ferrule – demir halka
fetch‐and‐deposit – alıp getirme ve saklama
fiber access system (FAS) – lif erişim sistemi
fiber bandwidth – lif bant genişliği, lif bant genişliği
fiber channel (FC) – lifli kanal
fiber channel protocol (FCP) – lifli kanal protokolü
fiber channel‐arbitrated loop (FC‐AL) – lifli kanal‐kararlaştırılmış döngü
fiber connection (FICON) – lifli bağlantı
fiber dispersion – lifin faz saçılması (dağılması)
fiber distributed data interface (FDDI) – lif dağıtım veri arayüzü
fiber in the loop (FITL) – abone döngüsünde lif,döngüdeki optik lif
fiber in the loop (FITL) – yerel ağda lif
fiber loss – lif kaybı
fiber node (FN) – lifli düğüm
fiber nonlinearity – lifin doğrusalsızlığı
fiber optic communications – lif optik haberleşme
fiber optic link around the globe (FLAG) – dünya çevresindeki lif optik bağlantı
fiber optic splice Closure (FOSC) – lifli optik birleştirme sonlandırması
fiber optic waveguide – optik lif dalga kılavuzu

fiber optics (F/O) – lif optik
fiber optics transmission system (FOTS) – lif optik iletim sistemi
fiber patch module – lif yamalama modülü
fiber splice module – lif birleştirme modülü
fiber to the (endpoint) – en son uca kadar lif
fiber to the building (FTTB) – binaya kadar lif
fiber to the business (FTTB) – işletmeye kadar lif
fiber to the cabinet (FTTC) – panoya kadar lif
fiber to the cabinet (FTTCa) – saha dolabına kadar lif
fiber to the curb (FTTC) – sokağa kadar lif
fiber to the exchange (FTTE) – santrale kadar lif
fiber to the faceplate – prize kadar lif
fiber to the floor (FTTF) – kata kadar lif
fiber to the home (FTTH) – eve kadar lif
fiber to the kerb (FTTK) – kaldırıma kadar lif
fiber to the neighbourhood – komşuya kadar lif
fiber to the node (FTTN) – düğüme kadar lif
fiber to the office (FTTO) – büroya kadar lif
fiber to the premises (FTTP) – binaya kadar lif
fiber to the remote unit (FTTR) – uzdenetim birimine kadar lif
fiber to the user (FTTU) – kullanıcıya kadar lif
fiber to the wireless (FTTW) – kablosuza kadar lif
fiber to the wireless access point (FTTWAP) – kablosuz erişim noktasına kadar lif
fiber to the x (FTTX) – kullanıcıya kadar lif ağ
fiber to the zone (FTTZ) – bölgeye kadar lif
field blanking interval – alan karartma aralığı
field data – alan verileri
field displacement isolator – alan yer değiştirme izolatörü
field work – alan çalışması
fieldbus – gerçek zamanlı dağıtım denetimli endüstriyel şebeke sistemi
field‐time linear distortion – alan ‐ zaman doğrusal bozulma
figure of merit – yararlılık katsayısı, performans katsayısı
file access mode – dosyalara erişim kipi
file allocation table – dosya tahsis tablosu
file control block – dosya denetim bloğu
file hierarchy – dosya sıradüzeni
file identifier – dosya tanıtıcı
file permission – dosyada izin verilen işlemler
file server – dosya sunucusu
file transfer – dosya aktarımı
file transfer protocol (FTP) – dosya iletim protokolü
filter – süzgeç, filtre
final goods and services – nihai mal ve hizmetler

finger – internet sitesindeki ziyaretçi sayısını ölçen sistem
fingerprinting – parmak izi kontrolu
finite impulse response (FIR) – sonlu vuruş yanıtı
firewall (FW) – güvenlik duvarı
firewall pole vault – güvenlik duvarı kutusu
first come/first served licencing – “ilk başvuru sahibinin hizmet lisans hakkını alması, ilk gelen ilk hizmeti alır kuralı”

first Fresnel zone – birinci Fresnel bölgesi
first generation (1G) – birinci nesil (1N)
first in‐first out (FIFO) – ilk giren‐ilk çıkar
first mile connection – ilk mil bağlantısı
first mover advantage – ilk girenin avantajı
first window – birinci optik pencere
fiscal consolidation – mali düzenleme
fishbone antenna – çubuk anten
fixed attenuator – sabit zayıflatıcı (optik)
fixed cost – sabit maliyet
fixed data – sabit veri
fixed destination call – sabit yöne arama
fixed dialing number – sabit çevirme numarası
fixed equalizer – sabit denkleştirici
“fixed filter optical odd/drop multiplexer
(FOADM)” – sabit süzgeçli optik ekleme/çıkarma çoklayıcı
fixed line – sabit hat
fixed mobile convergence (FMC) – sabit mobil yakınsaması
fixed network – sabit şebeke
fixed operator – sabit telefon işletmecisi
fixed radio access – sabit telsiz erişimi
fixed service – sabit telefon hizmeti
fixed storage – sabit bellek
fixed to mobile call – sabitten mobil telefonu arama
fixed voice call – sabit telefon çağrısı
fixed wireless – sabit telsiz
fixed wireless access – sabit telsiz erişimi, sabit kablosuz erişim
fixed‐function terminal – sabit işlevli uçbirim
“fixed‐function terminal, nonprogrammable
terminal” – programlanmayan uçbirim
fixed‐point data – sabit noktalı veri
fixed‐satellite service – sabit uydu hizmeti
flaming – kötü niyetli elektronik posta göndermek
flange type – bağlantı (birleşme) tipi
flash memory – taşınabilir bellek
flash request – hızlı talep, ani talep, acil talep
flat address space – düz adres alanı
flat fading – düz sönümlenme
flat level – düz seviye
flat panel display (FPD) – düz panel ekranı
“flat rate internet access call origination service
(FRIACO)” – internet erişimli sabit ücretli çağrı başlatma hizmeti
flat rate service – sabit tarifeli hizmeti
flat shield – düz koruma
flatness – düzlük
flat‐rate interconnection – sabit fiyatlı arabağlantı
flexible alerting (FA) – esnek ikaz
flicker – işaretteki titreme, kırpışma etkisi
flickermeter – titreşim ölçer, kırpışma ölçer
flight information center – uçuş bilgi merkezi
flip‐flop – flip‐flop, iki durumlu, yazboz
floating network – topraksız devre
floating point operations (FLOPS) – kayan (yüzer) nokta işlemleri
floating‐point data – kayan noktalı veri

flooding – paket yollama
flow control – akış denetimi
flown images – uçan görüntüler, akan görüntüler
flyby – bilgi alma amaçlı gök cisminin yanından geçiş
FM hum and noise – FM uğultu ve gürültü
FM noise – FM gürültüsü
follow‐me diversion (FMD) – kişi takipli yönlendirme
fon antenna – yelpaze anten
footprint – izdüşüm (uydu kapsama alanı)
forced disconnect – zorunlu iskonto
forced download – zorunlu indirme
forced foreground – zorunlu önplan
foreground process – öncelikli süreç
foreign exchange service – yabancı santral hizmeti
foreign NID roamer – yabancı NID dolaşım yapan abone
foreign SID number – yabancı SID numarası
foreign trade – dış ticaret
form feed (FF) – form besleme
format effector – baskı denetim karekteri
forward ‐ looking cost – ileriye dönük maliyet
forward analog control channel (FOCC) – ileri analog denetim kanalı
forward analog voice channel (FVC) – ileri analog ses kanalı
forward data channel (FDC) – ileri yön veri kanalı
forward error correction (FEC) – ileri hata düzeltme
forward error correction (FEC) – ileri hata düzeltme
forward inference – veriye dayalı çıkarım
forward transfer signal – ileri yönde aktarım işareti
forward‐looking – ileriye yönelik
four concentric circle refractive index template – dört eş eksenli dairesel yansıtıcı endesk şablonu
four wave mixing (FWM) – dört dalga karıştırıcı
four wire equivalent circuit – dört telli eşdeğer devre
fourt generation programming language (4GL) – 4. kuşak programlama dili

fourth generation (4G) – dördüncü nesil (4N)
four‐wire – dört telli
four‐wire circuit – dört telli devre
fragmentation – bölümleme, bölümlendirme
frame alignment pattern – çerçeve hizalama şablonu
frame alignment recovery time – çerçeve hizalama geri kazanım süresi
frame buffer – çerçeve arabellek,çerçeve tamponu
frame check sequence – çerçeve denetim dizisi
frame counter – çerçeve sayacı, kare sayacı
frame differencing – çerçeve farkları, çerçeve farkı
frame frequency – çerçeve sıklığı, çerçeve frekansı
frame grabber – çerçeve tutucu, çerçeve sayısallaştırıcı
frame level interface – çerçeve düzeyinde arayüz
frame loss ratio (FLR) – çerçeve kayıp oranı
frame per second – saniyedeki çerçeve
frame rate – çerçeve hızı
frame relay – çerçeve anahtarlama, çerçeve aktarma
frame store – çerçeve belleği

framework – çatı, çerçeve “framework conditions for the interconnection
of IP‐based networks” – IP tabanlı şebekelerin ara bağlantısı için çerçeve şartları
framing bit – çerçeve biti
free field – serbest alan
free movement of capital – sermayenin serbest dolaşımı
free movement of goods – malların serbest dolaşımı
free movement of labor – işgücünün serbest dolaşımı
free movement of services – hizmetlerin serbest dolaşımı
free run stability – serbest çalışma kararlılığı
free slot – kullanımda olmayan zaman dilimi
free space optics (FSO) – serbest uzay optik haberleşmesi
free to air (FTA) – ücretsiz yayın (havadan)
free trade agreement – serbest ticaret anlaşması
freedom to provide services – hizmet sunma serbestliği
freephone – ücretsiz telefon, ücretsiz telefon hizmeti
freephone call – ücretsiz çağrı
freephone number – ücretsiz aranır numara, ücretsiz telefon numarası
freephone service – ücretsiz aranan telefon hizmeti
free‐space laser communication – boş uzay lazer iletişimi
free‐space loss – boşluk kaybı
freeze frame – görüntü dondurma, çerçeve dondurma
freeze frame video – çerçeve dondurmalı görüntü
freeze‐frame video – duraklamalı video
frequency allocation – frekans tahsisi
frequency allotment – frekans planlama
frequency assignment – nokta frekans tahsisi
frequency assignment number – frekans tahsis numarası
frequency coherence – frekans tutarlılığı
frequency control – frekans denetimi
frequency conversion product – frekans dönüşüm çarpanı (ürünü)
frequency coordination – frekans koordinasyonu
frequency correction channel – frekans düzeltme kanalı
frequency deviation – frekans sapması
frequency distribution – frekans dağılımı
frequency division duplex (FDD) – frekans bölmeli dubleks
frequency division multiple access (FDMA) – frekans bölmeli çoklu erişim
frequency division multiplexing (FDM) – frekans bölmeli çoğullama

frequency domain – frekans bölgesi
frequency domain coding – frekans alan kodlaması
frequency doubler – frekans çiftleyici
frequency drift – frekans sapması
frequency error – frekans hatası
frequency guard band – frekans koruma bandı
frequency hopping (FH) – frekans atlamalı
frequency hopping multiple access – frekans atlamalı çoklu erişim
frequency hopping spread spectrum (FHSS) – frekans atlamalı yayılmış spektrum
frequency instability – frekans kararsızlığı
frequency management group – frekans yönetim grubu
frequency modulation (FM) – frekans modülasyonu
frequency modulation threshold – frekans modülasyonu eşiği
frequency range – frekans aralığı
frequency refarming – frekansın yeniden planlanması
frequency response – frekans tepkisi
frequency reuse – frekansın tekrar kullanımı
frequency selective fading – frekans seçmeli sönümlenme
frequency selectivity – frekans seçiciliği
frequency shift keying (FSK) – frekans kaydırmalı anahtarlama
frequency spread – frekans dağılımı
frequency stability – frekans kararlılığı
frequency tailored response – frekans ayarlama tepkisi
frequency tolerance – frekans toleransı
frequency transposition error – frekans dönüştürme hatası
frequency – frekans, sıklık
frequency‐analysis compaction – frekans analiz sıkıştırması
frequency‐derived channel – frekans türevli kanal
frequently asked questions (FAQ) – sıkça sorulan sorular
Fresnel reflection loss – Fresnel yansıma kaybı
fringe benefits tax – yan ödemeler vergisi
frontend – ön dağıtım panosu (noktası),ön uç
front‐end processor – ön‐uç işlemcisi
front‐end program – kullanıcı arayüz programı, ön uç program
front‐to‐back ratio – ön arka oranı
FTP server – FTP sunucusu, dosya alışveriş sunucusu
full backup – tam yedekleme
full connected network – tam bağlantılı şebeke
full decode selection – tam kod‐çözümlü seçim

full duplex – tam dupleks, tam çift yönlü
full field color bars – tam alan renk çizgileri
full motion – tam hareketli
full quality assurance – tam kalite güvencesi
full rate – tam hız

full service network (FSN) – tam hizmet ağı
full track recording – tam (tüm) izde kaydetme
full unbundled access to the local loop – yerel ağa tam ayrıştırılmış erişim
full unbundling – tam ayrıştırma
full unbundling – hizmetlerin tam olarak ayrıştırılması, tam kullanıma açma
fully authorized vendor – tam yetkili tedarikçi
fully connected network – tam bağlantılı ağ, tam bağlantılı şebeke
fully dissociated signalling – tamamen sökülmüş işaretleşme
fully distributed cost (FDC) – tam dağıtılmış maliyet, tamamıyla dağıtılmış maliyetler
functional seperation – altyapı hizmet ayırımı
fusion frequency – birleşme frekansı
fusion splice – lifleri birleştirme, lifleri birleştiren cihaz
fusion system – veri kaynaştırma sistemi, veri tümleştirme sistemi
“future public land mobile telecommunication
system (FPLMTS)” – geleceğin kamu karasal mobil telekomünikasyon sistemi

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilişim,Dil Eğitimi,İngilizce,Sözlük,Terimler,Türkçefabric - yapı, temel, sistem, malzeme faceplate - Ön yüz,kablo bağlantı plakası 'facilities based private switched network services' - özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar facility - olanak, tesis facsmile (fax) - faks, belgegeçer factor cost - faktör maliyeti factor markets - faktör piyasaları factory installed software (FIS) - fabrika tabanlı yazılım fade timer - sönümleme...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman