gage – kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi.
gain – kazanç
gain of antenna – anten kazancı
gap in the market – piyasa boşluğu
garbage – atık veri, kullanım dışı veri


garbage collect – atık toplama, döküntü temizleme
gate – geçit, kapı
gate array – geçit dizilimi
gate coincidence – çakışma geçidi

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (G)

gated output power – anahtarlanmış çıkış gücü
gatekeeper – geçit denetçisi
gateway – ağ geçidi, geçit
gateway controller (GC) – ağ geçit denetimcisi
gateway controller (GWC) – ağ geçiş denetimcisi
gateway GPRS support node (GGSN) – geçit GPRS destek düğümü
gateway host – ağ geçit bilgisayarı
gateway node – ağ geçit düğümü, ağ geçit düğüm noktası, ağ geçit sistemi
gateway protocol – ağ geçit protokolü
gather – toplamak
gating circuit – geçitleme devresi
Gaussian distribution – Gauss dağılımı
Gaussian noise – Gauss gürültüsü
geek – zamanının çoğunu internette geçiren kişi
general authorization – genel izin
general communications channel (GCC) – genel iletişim kanalı
general packet radio service (GPRS) – genel paket radyo hizmeti
general paremeters – genel parametreler
general public licence (GPL) – genel kamu lisansı
general public virus – genel kamu virüsü
general purpose interface (GPI) – genel amaçlı arayüz
general purpose licence (GPL) – genel amaçlı lisans
general switched telephone network – genel anahtarlamalı telefon şebekesi
generalized phase control – genel faz denetimi

Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (G)- üretmek
generated address – üretilen adres
generation – nesil, kuşak
generation loss – üretim kaybı
generator – üreteç
generic access profile (GAP) – özgün erişim şartı,genel erişim profili
generic quality of service (GQoS) – özgün hizmet kalitesi
generic requirement (GR) – özgün şart
generic service – özgün hizmet, genel hizmet
genetic algorithm (GA) – genetik algoritma

genlock – üreteç kilidi
gen‐lock module – üreteç kitlemeli modül
geocenter – yer merkezi
geographic data – coğrafi veriler
geographic domain – coğrafi bölge
geographic information system (GIS) – coğrafi bilgi sistemi
geographic number – coğrafi numara
geographic portability – coğrafi taşınabilirlik
geostationary orbit (GSO) – yer sabit yörünge
German Regulatory Authority (REGTP ) – Alman Düzenleyici Kurumu
ghost image – çift görüntü, hayalet görüntü
ghost site – kullanılmayan (hayalet) site
ghost target – yapay hedef
GHz – 1 milyar Hertz, giga Hertz
“gigabit (ethernet) passive optical network (G‐
PON)” – gigabit pasif optik ağ “gigabit ethernet passive optical network (GE‐PON)” – gigabit ethernet pasif optik ağ

gigabit ethernet resilient packet ring (GE RPR) – gigabit ethernet esnek paket hattı
gigabit interface converter (GBIC) – gigabit arayüz çevirici
gigabit passive optical network (GPON) – gigabit pasif optik ağ
glitch – bir sistemdeki kısa süreli hata
global – küresel
global access – küresel erişim
global beam – yönsüz ışın demeti
global cell identifier (GCI) – küresel hücre tanımlayıcısı
global challenge – küresel zorluk
global coverage beam – küresel kapsama ışın demeti
global information infrastructure – küresel bilgi altyapısı
“global maritime distress and safety system
(GMDSS)” – küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi
global mobile communication system – küresel mobil iletişim sistemi
“global mobile personal communications by
satellite (GMPCS)” – uydu üzerinden küresel mobil kişisel haberleşme sistemleri
global mobility management (GMM) – “küresel mobilite yönetimi (Ekleme, ayırma, güvenlik ve yönlendirilen
alan güncellemelerini yapan protokoldür)”
global name – küresel ad
global navigation satellite system (GNSS) – küresel seyrüsefer uydu sistemi
global network – küresel ağ
global number – küresel numara
global numbering plan – küresel numaralandırma planı
global positioning satellite – küresel konum belirleme uydusu
global positioning system (GPS) – küresel konum belirleme sistemi, küresel konumlama sistemi
global resource manager (GRM) – evrensel kaynak yöneticisi
global service code – küresel hizmet kodu
“global system for mobile communications
(GSM)” – küresel mobil haberleşme sistemi
global tag (GTAG) – küresel akıllı etiket
global title translation (GTT) – küresel başlık çevrimi
global warming and climate change – küresel ısınma ve iklim değişikliği
goals of green technology – yeşil teknoloji hedefleri
gopher – metin tabanlı bilgi sunum ortamı
“government open systems interconnection
profile (GOSIP)” – “kamu açık sistem arabağlantı şartı, ABD hükümetine özgü şebeke
ürünleri şartları”

government sector – kamu sektörü
GPRS mobility management – GPRS mobilite yönetimi
GPRS roaming exchange – GPRS dolaşım santralı, GPRS dolaşım değişimi
GPRS session management – GPRS oturum yönetimi
GPRS tunelling protocol – GPRS tünelleme protokolü
GPRS tunneling protocol (GTP) – GPRS tünelleme protokolü
grade of service (GoS) – hizmet derecesi
graded index – dereceli dizin
graded index multi mode fiber – derece indisli çok modlu lif
graded‐index fiber – derecelendirilmiş dizinli lif
gradient – eğim, gradyan
grant of licence – lisans verilmesi
grant of licence by arbitration – tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant of licences by arbitration – tahkim yolu ile lisans verilmesi
graph of a network – devrenin çizgesi
graphic terminal – grafik uçbirim
graphic/visual organisers – grafik/görsel organizatörler
graphical operations per second (GOPS) – saniye başına grafik operasyonu
graphical user interface (GUI) – grafik kullanıcı arayüzü
graphics interchange format (GIF) – grafik değişim biçimi
green building – yeşil bina
green data center – yeşil veri merkezi “green information and communications technologies and energy efficiency trade

mission” – yeşil bilgi ve iletişim teknolojileri ve enerji verimliliği ticaret misyonu
green nanotechnology – yeşil nanoteknoloji
green networking – yeşil ağ
green technology – yeşil teknoloji
green technology alliance (GTA) – yeşil teknoloji ittifakı
green transport – yeşil ulaşım
grid computing – dağıtımlı hesaplama
gross barter terms of trade – gayri safi değişim ticaret hadleri
gross domestic product (GDP) – gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)
gross exposure – brüt maruziyet
gross national income (GNI) – brüt milli gelir
gross value added (GVA) – gayri safi katma değer
ground (GND) – toprak
ground data – yer verileri
ground network equipment – yer şebeke teçhizatı
ground plane antenna – yer düzlem anteni
ground probing – yer algılama
ground system – yer sistemi
ground wave communication – yer dalgasıyla iletişim
grounded – topraklanmış
grounding – topraklama
grounding cable – topraklama kablosu
grounding rod – topraklama çubuğu
grounding sheet – topraklama levhası
ground‐to‐ground – yerden yere

groundtrack – yer izi
group address – grup adresi
group delay – grup gecikmesi
group delay variation (GDV) – grup gecikme değişimi
group flow label(s) (GFL) – grup akış etiketi (etiketleri)
group separator – grup ayırıcı
group speciale mobile (GSM) – GSM standartlarını oluşturmak için kurulan grup, özel mobil grubu
GSM air interface – GSM hava arayüzü
GSM for rail applications (GSM‐R) – demiryolu uygulamaları için GSM
guaranteed administrative – güvenceli idare (yönetim)
guaranteed slot – garanti edilmiş zaman dilimi
guard band – koruma bandı
guard channel – koruma kanalı
guard time – koruma zamanı, koruma süresi
guide price – rehber fiyat

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu.gifhttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2017/09/Bilgi-iletisim-Teknolojileri-Terimler-Kilavuzu-100x100.gifBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgi Bankası,Bilişim,Dil Eğitimi,İngilizce,Sözlük,Terimler,Türkçegage - kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi. gain - kazanç gain of antenna - anten kazancı gap in the market - piyasa boşluğu garbage - atık veri, kullanım dışı veri garbage collect - atık toplama, döküntü temizleme gate - geçit, kapı gate array - geçit dizilimi gate coincidence - çakışma geçidi Bilgi ve iletişim Teknolojileri...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman