Devam… Bilgi ve iletişim Teknolojileri Terimler Kılavuzu (A-Z)

indir: bilgi-ve-iletisim-teknolojileri-terimler-kilavuzu-A-Z-Full Liste

ICT & energy efficiency – ICT ve enerji verimliliği
ICT intellectual property law – BİT fikri mülkiyet kanunu
ICT presentation conventions – BİT sunum usulleri
ICT‐controlled models – BİT kontrollu modeller
ID number – kimlik numarası
“Information Technology Users Standards
Association (ITUSA)” – Bilgi Teknolojisi Kullanıcıları Standartları Derneği
International Chamber of Commerce (ICC) – Uluslararası Ticaret Odası
International Standards Organization (ISO) – Uluslararası Standartlar Örgütü
International Telecommunication Society (ITS) – Uluslararası Telekomünikasyon Topluluğu
International Telecommunications Union (ITU) – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Internet Research Steering Group (IRSG) – İnternet Araştırma Yönetim Grubu
“Interregional Telecommunications Standards
Conference (ITSC)” – Bölgeler Arası Telekomünikasyon Standartları Konferansı
IP multimedia subsystem – IP çoklu ortam alt sistemi
IP security – IP güvenliği
IP telephone – IP telefonu
IP telephony – IP telefon haberleşmesi
IP‐based integrated system – IP tabanlı tümleşik sistem
IPv4 – internet protokol sürüm 4
IPv6 – internet protokol sürüm 6
IPv6 control protocol – IPv6 denetim protokolü
ISDN user part – ISDN kullanıcı tarafı
ISM frequency band – ISM frekans bandı
IT security evaluation criteria (ITSEC) – IT güvenlik değerlendirme kriteri
IT spending – bilgi teknolojileri harcamaları
ITU Constitution (ITU CS) – ITU Sözleşmesi
ITU Convention (ITU CV) – ITU Tüzüğü
ITU Radio Regulations (ITU RR) – ITU Telsiz Tüzüğü
iconic interface – simgeli arayüz
iconize – simgeleştirmek
identity (ID) – kimlik
identity and access management (IAM) – kimlik ve erişim yönetimi
idle channel noise – boş kanal gürültüsü
idle handoff – boşta hücreler arası aktarma
idle handoff in non‐slotted mode – zaman dilimli olmayan kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım
idle handoff in slotted mode – zaman dilimli kipteki dolu olmayan hücreler arası aktarım
idle line – boş hat
idle loop – boş yerel ağ, atıl yerel ağ, boş döngü
idle mode – bekleme kipi
idle signal unit – boş işaret birimi
idling current – boşta çalışma akımı
image compression – görüntü sıkıştırması
image frequency – hayal frekansı/ görüntü frekansı
image processing – görüntü işleme
image processing unit (IPU) – görüntü işleme birimi
image rejection – görüntü bastırma
image rejection ratio – görüntü bastırma oranı
image server – görüntü sunucusu
immediate address – anlık adres, mutlak adres
immediate data – anlık veri
immediate instruction – dolaysız veri komutu
immunity – bağışıklık
immunity level – bağışıklık seviyesi
immunity limit – bağışıklık sınır değeri
immunity margin – bağışıklık sınırı
impairment – bozulma
impedance – empedans
implement regulations – düzenlemeleri uygulamak
implementation conformance statement (ICS) – yürütme uygunluk beyanı
implementation of a provision – bir hükmün uygulanması
implicit dialling – dolaylı arama
import – ithalat
improved mobile telephone service (IMTS) – gelişmiş mobil telefon hizmeti
impulse – ani darbe
impulsive disturbance – ani darbeli bozulma
impulsive noise – ani darbeli gürültü
in band signaling – bant içi işaretleşme
in house network – bina içi şebeke, abone şebekesi
in service – çalışır durumda
in span interconnection (ISI) – kapsam içi arabağlantı
in‐band migration – bant içi geçiş
inbound signaling – gelen işaretleşme
inbox – gelen kutusu
incentive regulation – teşvik edici düzenleme
incentives for efficient investment – etkin yatırım teşviki
incident angle – giriş açısı
incident handling – olay yönetimi
inclination – eğim
incoherent – tutarsız
income consumption relationship – gelir tüketim ilişkisi
incoming call barring – gelen çağrıların kısıtlanması
incoming call center – gelen çağrı merkezi
incoming call screening (CS) – gelen çağrının ekranda gösterilmesi
incoming line – gelen hat
incompatible – bağdaşmayan, uyuşmayan
“increasing trend toward integrating and
interconnecting computer” – bütünleştirici ve arabağlantı bilgisayara doğru artan eğilim
incremental backup – artımlı yedekleme
incremental cost – artan maliyet
incremental revenue – artan gelir
incremental service – artırımlı hizmet, artık hizmet, artan hizmet
incremental vector – artan vektör
incumbent fixed‐line operator – yerleşik sabit hat işletmecisi
incumbent local exchange carrier (ILEC) – yerleşik yerel santral taşıyıcısı
incumbent operator – yerleşik işletmeci
incumbent universal service provider – yerleşik evrensel hizmet sağlayıcısı
indefeasible right of use – vazgeçilmez kullanım hakkı
independent – bağımsız
independent clocks – bağımsız saat
independent events – bağımsız olaylar
independent network infrastructure – bağımsız şebeke altyapısı
independent routing processor – bağımsız yönlendirme işlemcisi
independent side band (ISB) – bağımsız yan bant
“independent telecommunication network
(ITN)” – bağımsız telekomünikasyon şebekesi
independent trial – bağımsız deneme
independent variable – bağımsız değişken
index base – dizin tabanı
index cycle – dizin çevrimi
index node (inode) – veri zarflama, dosya numaralandırılması
index status – dizin durumu
indexed address – dizinli adres
indicate – göstermek
indicator – gösterge
indicators of security – güvenlik göstergeleri
indirect address – dolaylı adres
indirect interconnection – dolaylı arabağlantı
inductance – endüktans
inductive systems – endüktif sistemler, tümevarım sistemler
industrial, scientific and medical devices (ISM) – endüstriyel, bilimsel ve tıbbi cihazlar
industry value added (IVA) – sanayi katma değeri
infected application – virüslü uygulama
inflation factor – enflasyon faktörü
info – bilgi
infomercials – bilgi içerikli ticari reklamlar
informatics – bilişim
information – bilgi, bilişim
information age – bilgi çağı
“information and communication technology
(ICT)” – bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
information field – bilgi alanı
information frame – bilgi çerçevesi
information highway – bilgi yolu
information model – bilgi modeli
information network – bilgi ağı
information package – bilgi paketi
information policy – bilgi politikası
information rate – bilginin iletim hızı
information security (INFOSEC) – bilgi güvenliği
information security administrator – bilgi güvenliği yöneticisi
information separator – bilgi ayırıcısı
information service – bilgi hizmeti
information society – bilgi toplumu
information society standardization system – bilgi toplumu standardizasyon sistemi
information source – bilgi kaynağı
information superhighway – bilgi otobanı
information system – bilgi sistemi
information system abuse – bilgi sisteminin kötüye kullanımı
information technologies telecommunications & broadcasting (ITT&B) – bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve yayıncılığı
information technology (IT) – bilgi teknolojisi (BT)
information technology portfolio – bilgi teknolojisi varlıkları
information theory – bilgi kuramı
information traffic – bilgi trafiği
information warfare – bilişim savaşı
information word – bilgi sözcüğü
informational database – bilgilendirici veri tabanı
informational value – bilgisel değer
information‐network system – bilgi ağı sistemi
infra‐red (IR) – kızılötesi
infra‐red data association – kızılötesi veri birliği
infrared link – kızılötesi bağlantı
infrared mobile communication (IRMC) – kızılötesi mobil iletişim
infrastructure based competition – alt yapıya dayalı rekabet
inherited error – kalıtsal hata
in‐house system – ev içi sistem
initial address message – başlangıç adres mesajı
initial setup – başlangıç ayarları
initiator – başlatıcı
injected wooden pole – enjekte ahşap direk
inmarsat mobile satellite service (IMSO) – inmarsat mobil uydu hizmeti
innovation – yenilik
innovation in creation – yaratıcılıkta yenilik
inoperable time – işletim dışı süre
input data – girdi verileri
input impedance – giriş empedansı
input power control – giriş güç denetimi
input return loss – girişteki geri dönüş kaybı
input selector – girdi seçicisi
input terminal – girdi uçbirimi
input/output – girdi/çıktı
input/output impedence – giriş/çıkış empedansı
input‐output bus – giriş‐çıkış veriyolu
input‐output coupling – girdi‐çıktı bağlaşımı
inquiry procedure – sorgulama usulü
inquiry station – sorgulama uçbirimi
insertion gain – araya girme kazancı
insertion loss – araya girme kaybı
inside telephone wiring – dahili telefon kablolama
inside wiring – dahili kablolama
in‐slot signalling – dilim içi işaretleşme
install – kurmak, yüklemek
install busy (INB) – uyku modu
installation wiring ımpedance – kurulum kablolama empedansı
instant messaging – anlık mesajlaşma
instant messaging service (IMS) – anlık mesajlaşma hizmeti
instantaneous power – anlık güç
instantaneous speech power – anlık konuşma sesi gücü
“institute of electrical and electronics engineers
(IEEE)” – elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü
instructional television fixed service – sabit telefon üzerinden talimatlı televizyon hizmeti
insulation – yalıtım
insulation displacement connector – yalıtım yer değiştirme konnektörü
integrated information transport (IIT) – tümleşik bilgi aktarımı
integrated access device – tümleşik erişim cihazı
integrated broadband communication (IBC) – tümleşik genişbantlı haberleşme
“integrated broadband communication
network (IBCN)” – tümleşik genişbantlı haberleşme şebekesi
integrated broadband network (IBN) – tümleşik genişbant şebekesi
integrated circuit (IC) – tümleşik devre, entegre devre
integrated digital enhanced network (IDEN) – tümleşik sayısal gelişmiş şebeke
integrated digital loop carrier – tümleşik sayısal yerel ağ taşıyıcısı
integrated digital network (IDN) – tümleşik sayısal şebeke
integrated digital network exchange (IDNX) – tümleşik sayısal şebeke santralı
integrated optical circuit – tümleşik optik devre
integrated receiver‐decoder – tümleşik alıcı‐kod çözücü
“integrated regional telematics architecture
(IRTA)” – tümleşik bölgesel telematik mimarisi
integrated rural telematics (IRT) – tümleşik kırsal telematik
integrated service – tümleşik hizmetler
integrated services digital network (ISDN) – tümleşik hizmetler sayısal şebekesi
integrated services digital network user part – tümleşik hizmetler sayısal şebekesi kullanıcı tarafı
integrated voice and data terminal (IVDT) – tümleşik ses ve veri uçbirimi
integrated voice data multiplexer (IVDM) – tümleşik ses veri çoklayıcısı
integrity key – bütünlük anahtarı
intellectual property – fikri mülkiyet
intellectual property rights (IPR) – fikri mülkiyet hakları
intelligent database – akıllı veri tabanı
intelligent multiplexer (IMUX) – akıllı çoklayıcı
intelligent network (IN) – akıllı şebeke
intelligent network user part – akıllı şebeke kullanıcı tarafı
intelligent peripheral – akıllı çevre elemanı
intelligent shopping agent – akıllı alış veriş aracı
intelligent terminal – akıllı uçbirim
intelligent transportation systems – akıllı ulaşım sistemleri
intelligent vehicle highway systems (IVHS) – akıllı araç karayolu sistemleri
intelligible croostalk – anlaşılabilir çapraz konuşma
intensification of sustainable competition – sürdürülebilir rekabetin yoğunlaştırılması
inter exchange carriers – santrallar arası taşıyıcı
inter machines trunks – makinalar arası tranklar
inter network call accounting system (INCA) – şebekeler arası arama hesaplama sistemi
interactive television (ITV) – etkileşimli televizyon
interactive terminal – etkileşimli uçbirim
interactive video instruction (IVI) – etkileşimli görüntü komutu
interactive video service (IVS) – etkileşimli görüntü hizmeti
interactive voice response (IVR) – etkileşimli sesli yanıtlama sistemi
inter‐activity – karşılıklı faaliyet
interapplication communication (IAC) – uygulamalar arası iletişim
interceptor – durdurucu
interchange circuit – ara değişim devresi
interchange file – bilgi alışveriş dosyası
interchange format – bilgi alışveriş biçimi
interconnect – arabağlantı kurmak
interconnection – arabağlantı
interconnection cable – arabağlantı kablosu
interconnection extension circuit (IEC) – arabağlantılı dahili devre
interconnection fee – arabağlantı ücreti
interconnection interface – arabağlantı arayüzü
interconnection network – arabağlantı şebekesi
inter‐connectivity – karşılıklı bağlanabilirlik
interdigit interval – rakamlararası aralık,hanelerarası aralık
inter‐enterprise agreement – şirketler arası anlaşma
interexchange carrier interface (ICI) – santraller arası taşıyıcı arayüzü
interexchange carrier (IC) – santraller arası taşıyıcı
interface – arayüz
interface adapter – arayüz uyarlayıcısı
interface control document – arayüz denetim belgesi
interface description language – arayüz tanımlama dili
interface expert – arayüz uzmanı
interface overhead – arayüz masrafı
interface specification – arayüz teknik özelliği
interference – enterferans, girişim, karıştırma
interference field strength – girişim alan şiddeti
interference frequency – girişim frekansı
interference suppression – girişim bastırması
interfering signal – karıştırıcı işaret
“interim European telecommunications
standard (I‐ETS)” – geçici Avrupa telekomünikasyon standardı
interior gateway – ağ içi geçit
interlace – ağ gibi örmek
interlaced format – satırlararası biçim
interlaced scanning – geçmeli tarama
interleaving – boşluk verme, serpiştirme
intermedia crossconnect – ortamlararası çapraz bağlantı
intermediate circular orbit (ICO) – ara dairesel yörünge
intermediate frequency (IF) – ara frekans
intermediate frequency rejection ratio – ara frekans reddetme oranı
intermediate node – ara düğüm
intermediate targets – ara hedefler
intermodulation – iç modülasyon
intermodulation attenuation – iç modülasyon zayıflatması
intermodulation characteristics – iç modülasyon özellikleri
intermodulation rejection – iç modülasyon bastırması
intermodulation response – iç modülasyon tepkisi
intermodulation response rejection – iç modülasyon tepki bastırması
“intermodulation spurious response
attenuation” – iç modülasyon istenmeyen işaret tepki zayıflatması
internal bus – iç veriyolu
internal handover – dahili hücresel arası aktarma
internal ımmunity – dahili bağışıklık
internal production control – iç üretim denetimi
internalization of network externalities – şebeke dışsallıklarının içselleştirilmesi
international ameateur radio union (IARU) – uluslararası amatör radyo birliği
international arbitration law – uluslararası tahkim kanunu
international carrier – uluslararası taşıyıcı
international civil aviation organization (ICAO) – uluslararası sivil havacılık örgütü
international commercial arbitration (ICA) – uluslararasi ticari tahkim
international emergency preference scheme – uluslararası acil haberleşme tercih planı
international frequency list (IFL) – uluslararası frekans listesi
international frequency registration board – uluslararası frekans kayıt bürosu
“international laboratory accreditation
cooperation (ILAC)” – uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
international maritime organization (IMO) – uluslararası denizcilik örgütü
“international maritime satellite organization
(IMSO)” – uluslararası denizcilik uydu teşkilatı
international mobil equipment identity (IMEI) – uluslararası mobil cihaz kimlik numarası
international mobile group identity – uluslararası mobil grup kimliği
“international mobile telecommunication 2000
(IMT‐2000)” – uluslararası mobil telekomünikasyon 2000
international mobile user identity – uluslararası mobil kullanıcı kimliği (kimlik numarası)
“international multimedia conferencing
consortium (IMTC)” – uluslararası çoklu ortam konferans konsorsiyumu
international numbering resource – uluslararası numaralandırma kaynağı
international prefix – uluslararası önek
international radio consultative committee – uluslararası radyo danışma komitesi
international satellite organization (INTELSAT) – uluslararası uydu örgütü
international settlement rate – uluslararası anlaşmazlık çözüm oranı, uluslararası uzlaşma oranı
international shortwave broadcast station – uluslararası kısa dalga yayın istasyonu
international simple resale – uluslararası basit yeniden satış
international softswitch consortium (ISC) – uluslararası yazılım tabanlı konsorsiyum
international switching centre – uluslararası anahtarlama merkezi
“international telephone and telegraph
consultative committee (ITTCC)” – uluslararası telefon ve telgraf danışma komitesi
international teletraffic congress (ITC) – uluslararası teletrafik kongresi
international two stage selection – uluslar arası iki kademeli seçme
internaut – internet kullanıcısı
internet – genel ağ, internet
internet appliance – internet erişim cihazı
internet backup – internetten yedekleme
internet banner – internet yasaklayıcı, internet reklam manşeti
internet box – internet kutusu
internet cafe – internet kafe
internet communications services – internet iletişim hizmetleri
“internet control and configuration board
(ICCB)” – internet denetim ve kurulum kurulu
internet control message protocol (ICMP) – internet denetim mesaj protokolü
“internet corporation for assigned names and
numbers” – internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu
internet death penalty – istenmeyen e‐posta (spam) gönderenleri engelleyecek biçimde internet sitelerinin ve/veya şebeke yönlendiricinin konfigüre edilmesi
internet domain – internet alanı
internet domain registry – internet alan kütüğü
internet engineering steering group (IESG) – internet mühendisliği yönetim grubu
internet engineering tak force (IETF) – internet mühendisliği görev gücü
internet ethics – internet etiği (aktöresi)
internet explorer – internet gezgini
internet faxing – internet üzerinden belgegeçer
internet foundation classes – internet hazırlık sınıfları
internet guide featuring articles – internet yayınlanan önemli makaleler (köşe yazıları)
internet header length (IHL) – internet başlık uzunluğu
internet law and policy forum (ILPF) – internet hukuku ve politikası forumu
internet packet exchange (IPX) – internet paket değişimi
internet procurement – internetten tedarik, internetten satınalma
internet protocol – internet protokolü
internet protocol address – internet protokol adresi
internet protocol detail record – internet protokolü detay kaydı
internet protocol device control – internet protokolü cihaz kontrolü
internet protocol flood – internet protokol saldırısı (bir DOS saldırısı)
internet protocol network – internet protokol ağı
internet protocol security – internet protokol güvenliği
internet protocol spoofing – internet protokol adres aldatması
internet protocol switching – internet protokol anahtarlaması
internet relay chat (IRC) – internet aktarmalı sohbet
internet routing and access servive (IRAS) – internet yönlendirme ve erişim hizmeti
internet security and acceleration – internet güvenliği ve hızlandırması
internet server – internet sunucusu
internet service provider – internet hizmet sağlayıcısı
internet suite – internet yazılım paketi
internet suite of protocols – internet protokol takımı
internet telephone service provider – internet telefonu hizmet sağlayıcı
internet user – internet kullanıcısı
internetworking – ağlararası çalışma, ağlararası iletişim
interoperability – birlikte çalışabilirlik
inter‐orbit link – yörüngeler arası bağlantı
interplanetary internet – gezegenler arası internet
interpolation – aradeğerleme
interpretive data – açıklayıcı veri
interrupt – kesme
interrupt latency – bozulma gecikmesi, kesilme gecikmesi
interrupt switch – kesme anahtarı
intersection – arakesit, kesişim
interstation noise suppression – istasyonlar arası gürültü bastırması
inter‐symbol interference (ISI) – semboller arası girişim
intersystem communication – sistemler arası iletişim
intertoll trunk – şehirlerarası devre grubu
interval – aralık
intervention price – müdahale fiyatı
interworking function – birlikte çalışma işlevi
intranet – iç ağ
intranet protocol security (IPSec) – güvenli intranet protokolü
intrasystem communication – sistem içi iletişim
intra‐system interference (ISI) – sistem içi girişim
intrusion detection system (IDS) – saldırı sezme sistemi
intrusion prevention – saldırı engelleme
intuitive knowledge – sezgisel bilgi
invalid cell – geçersiz hücre
inverse multiplexer (IMUX) – ters çoklayıcı
investigations and hearings – soruşturma ve oturum
investment incentives – yatırım teşviki
invoke – çağırmak, uyarmak
iridium satellite system – iridyum uydu sistemi
isotropic antenna – isotropik anten
iterative loop – tekrarlanabilen kapalı devre, tekrarlamalı döngü

jabber – jabber, anlık mesajlaşma platformu
jack – fiş, giriş
jammer – işaret karıştırıcı
java browser – java tarayıcısı
Java terminal – Java uçbirimi
jelly filled cable – jel maddeli kablo, jel dolgulu kablo
jitter – seğirme, gecikme, sapma
jitter buffer – gecikme arabelleği
job string – iş zinciri
job‐oriented terminal – özel görevli uçbirim, görev odaklı uç birim
joint cost – ortak maliyet
joint distribution – birleşik dağılım
joint information content – ortak enformasyon miktarı
joint photographic experts group (JPEG) – birleşik fotoğraf uzmanları grubu
“joint radiophone technical interfaces group
(JRTIC)” – ortak radyotelefon teknik arayüz grubu
joint stock company – anonim şirket
joint venture – ortak girişim
jointing module for cable – ek modülü
Joule – Joule (enerji birimi)
journaling file system – günlük dosya sistemi
joystick – manevra kolu
jump – atlamak
jump cut – atlamanın kesilmesi
jump scroll – atlamalı kaydırma
jumper – atlatıcı, atlama kablosu
junction – birleşme, kavşak
junction box – bağlantı kutusu
junction cable – birleştirme kablosu
junction capacitance – bağlantı direnci
junction loudness rating (JLR) – bağlantı gürlük yüksekliği
junior computer – küçük bilgisayar
junk e‐mail – istenmeyen e‐posta

Ka band – Ka bandı
kerberos – bir güvenlik sistemi; parola ve simetrik şifreleme kullanarak sunucu istemci ortamında güvenlik ve doğrulama hizmeti sağlar
kernel – çekirdek, sistem çekirdeği
key – anahtar, tuş
key brand – önemli marka, lider marka
key breakaway – şifre kırma/kilid açma
key derivation function (KDF) – şifre türetme işlevi/tuş türetme işlevi
key distribution center – şifre/anahtar dağıtım merkezi
key escrow – kök anahtarının yeddi emine teslimi, anahtar emaneti
key frame – referans çerçeve, ana çerçeve
key in – veri girmek
key pad – tuş takımı
key priority – anahtar önceliği
key set identifier (KSI) – tuş seti tanımlayıcısı
key split – anahtar bölmeli
key stream segment (KSS) – tuş duraksız bölütü
key telephone system – tuşlu/anahtarlı telefon sistemi
keyboard – tuş takımı, klavye
keyed sequential access – tuşlu sıralı erişim
keyword in context index – kapsam içinde anahtar‐sözcük dizini
killer application – gözde uygulama
kilobyte – kilobayt
knowledge based system – bilgi tabanlı sistem
knowledge domain – bilgi alanı
knowledge economy – bilgi ekonomisi
knowledge system – bilgi sistemi
knurled plate gasket – tırtıllı plaka contası
Ku band – Ku bandı