Teknik İngilizce Dersi – Soru ve Cevaplar

Teknik-ingilizce-egitimi

SORULAR (QUESTIONS)

Aşağıdaki soruları metne dayanarak İngilizce yanıtlayınız:

 1. What is a computer? (bilgisayar nedir?)
 1. Whatdoes a computer do? (bilgisayar ne yapar?)
 1. Whatarethecharacteristics of a computer? (bilgisayarın özellikleri nelerdir?)
 1. Whatdoestheframeinclude? (gövde neyi içerir?)
 1. Whatkind of arithmeticoperation can a computer do? (bilgisayar ne tür aritmetik işlem yapabilir?)
 1. What can you say forthesizes of computers? (bilgisayarların boyutları için neler söyleyebilirsiniz?).
 1. What is a special-purposecomputer? (özel amaçlı bilgisayar nedir?)
 1. What is a general-purposecomputer? (genel amaçlı bilgisayar nedir?)
 1. Howarethecomponentsconnectedtoeachother? (bileşenler bir birine nasıl bağlanır?)
 1. What is themeaning of logicaldecisionsandcomparisons? (mantıksal kararlar ve karşılaştırmaların anlamı nedir?)

BAZI YAPILAR

Composed of (‘den oluşmak)

Örnekler:

 • Computersareelectronicdevicescomposed of switches, wires, motors, transistors, andintegratedcircuits, assembled on frames.
 • IT Committee was composed of 10 programmers and 5 engineers.

Perform (yerine getirmek, yapmak, yürütmek gibi bilgisayar alanında yaygın kullanılan bir fiildir.)

Örnekler:

 • Computers can perform a variety of mathematicalcalculations, rangingfromsimplyaddingandsubtractingtosolvingcomplicatedmathequationsthatinvolvethousands of steps.
 • Youneedtoperformadditionalconfigurationsteps. (ek yapılandırma adımlarını yerine getirmeye gerek duyarsınız.)
 • For Windows 2000, the DHCP Client service is usedtoperformdynamicregistrationsandupdates, regardless of whetherthecomputeruses a DHCP server orstaticconfigurationtoobtainits IP address.
 • Itofferstheabilitytoperformquerytesting of DNS serversandobtaindetailedresponses as thecommandoutput. (DNS sunucularında sorgu testinin yapılmasını ve komut çıktısıyla birlikte ayrıntılı yanıt sağlar. )

DERS 2: METİN ÇEVİRİ-2

Ders sonunda yapabilecekleriniz.

 • -İngilizce metin okumak.
 • -Terimleri açıklamak.
 • -Çevirisini yapabilmek.
 • -Soruları yanıtlamak.

WHAT IS XML?

Extensible Markup Language, or XML was approved and published by the World Wide Web Consortium (W3C) on February 10, 1998. Now, it has been used as a universal format for exchanging data on the Web. XML allows developers to easily describe and deliver structured documents through the applications.

The other two traditional markup languages (may be we are more familiar) HTML and SGML cannot be used for this purpose. In HTML, we use certain tags to format the output. That’s the only ability HMTL expose.

In addition, XML is really a meta-language, which is flexible in creating user-defined tags. On the other hand, SGML, Standard Generalized Markup language is a tool for creating complex documents.

Finally, XML offers a new way to send data over the web, it does not replace HTML or SGML. Rather, it is a complementary format for HTML documents.

What is XML web service?

A Web service is new application model over the Internet. And it’s been very famous with Microsoft .NET. XML web service solves hundreds of development problems including security, stability, speed and much more. Besides, XML web services includes many new Technologies; SOAP (Simple Object Access Protocol) is used to transfer XML documents. You can use another service called UDDI (Universal Description Discovery and Integration). UDDI is a service used to find Web services easily.

TERİMLER

 • Approve: onaylamak
 • Publish: Yayınlamak
 • Deliver: Ulaştırmak

Tag: Etiket (HTML ve XML içinde anlamlı)

markup language: İşaret dili.

Web Servisi: Birbirine tam bağlı olmayan sistem içinde (loosely coupled) ve platformdan bağımsız standart protokolleri kullanarak (HTTP, XML, XSD, SOAP ve WSDL) veri değişimini sağlayan programlama modeli.

III. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

XML Nedir?

Extensible Markup Language ya da XML World Wide Web Consortium (W3C) tarafından 10 Şubat 1998’de onaylanmış ve yayınlanmıştır. Şimdi ise Web üzerinde veri değişimi için evrensel bir biçim olmuştur. XML programcıların yapısal belgeleri kolayca tanımlamasını ve transfer etmesini sağlar.

Diğer iki geleneksel dil, belki daha alışkın olduğumuz HTML ve SGML bu amaçlar için kullanılmaz. HTML’de çıktıyı biçimlemek için etiketleri kullanırız.

Bunun dışında, XML gerçekten bir meta dildir. Bu kullanıcı tanımlı etiketlerin yaratılmasında esneklik sağlar. Diğer yandan, SGML, Standard Generalized Markup dili yalnızca gelişmiş belgeleri yaratmak için kullanılır. Ve, XML Web üzerinde veri göndermek için yeni bir yol sağlar. XML, HTML’nin ya da SGML’nin yerine geçmez. Aksine, HTML belgeleri için tamamlayıcı bir biçimdir.

XML Web Servisi Nedir?

Bir Web servisi, Internet üzerinde yeni bir uygulama türüdür. Ve Microsoft .NET ile de çok ünlü olmuştur. Bir XML Web servisi güvenlik, kararlılık, hız vb yüzlerce sorunu çözer.

Bunun dışında, XML web servisleri birçok yeni teknolojiyi de içerir. İlk bakışta, SOAP (Simple Object Access Protocol) XML belgelerini transfer etmek için kullanılır. Ayrıca UDDI (Universal Description Discovery and Integration) olarak adlandırılan diğer bir servisi de kullanabilirsiniz. UDDI Web servislerini kolayca bulmak için kullanılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

SORULAR (Questions)

 1. What is XML?
 2. Whataretheothertwolanguages?
 3. What is XML web service?
 4. Which Technologies areused in Web services.
 5. What is thefunction of UDDI?

DERS 3: TERİMLER VE CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Bu hafta, terimleri ve cümle içinde kullanımlarını örnek metinler halinde göreceksiniz.

ANA TERİMLER VE CÜMLE İÇINDE KULLANILIŞLARI:

Corresponding (karşılık gelmek)

The primary key value of each record in the primary table corresponds to the value in the matching field of fields of many records in the related table.

Türkçesi: Ana tablodaki her kaydın ana anahtarı ilişkili tabloda bir çok kaydın alan ya da alanlarındaki değerlere karşılık gelir.

For example %SBSUsername% variable corresponds to the username for the user.

Türkçesi: Örneğin %SBSUsername% değişkeni kullanıcı için kullanıcı adına karşılık gelir.

Substitute (yerine koymak, vekalet etmek)

Substitute your own URL, when creating animated banner.

Türkçesi: Canlandırmalı afiş yarattığınızda, kendi URL’inizi yerine koyun.

Use TCP/IP as a substitute for Netware IP address.

Türkçesi: Netware IP adreslerinin yerine TCP/IP’yi kullanın.

For application name, substitute the name of user.

Türkçesi: Uygulama adı yerine, kullanıcı adını kullanın.

Holds (tutmak)

Exchange holds messages destined for routing group.

Türkçesi: Exchange routing grup için gönderilen mesajları tutar.

It holds a partial set of objects stored in the Global Catalog.

Türkçesi:Global Katalog içinde depolanan nesnelerin bir kısmını tutar.

Available (kullanılabilir, uygun, mevcut)

Following options are available.

Türkçesi: Aşağıdaki seçenekler geçerlidir.

Windows Installer is available for Windows 98.

Türkçesi: Windows 98 için Windows Installer vardır.

Financial funtions are not available in JavaScript.

Türkçesi: JavaScript için finansal fonksiyonlar yer almaz.

Along with (Birlikte)

Along with the Bytes Written counter, this gives an overall indication of byte traffic across Winsock Proxy connections.

Türkçesi: Bytes Writtn sayacıyla birlikte, bu, Winsock Proxy bağlantıları arasındaki bayt trafiği hakkında genel bir bilgi verir.

You will find View menu along with several toolbar button.

Türkçesi: Çeşitli araç çubuğu düğmesiyle birlikte View menüsünü bulacaksınız.

in terms of (‘a göre)

In terms of Exchange Server configuration, demand dial router connection is the same as a dial-up connection.

Türkçesi: Exchange Server yapılandırmasına göre isteğe bağlı çevirmeli router bağlantısı çevirmeli bağlantı ile aynıdır.

A scan strategy can be much less costly in terms of total I/O and time.

Türkçesi: Bir inceleme stratejisi, toplam I/O ve zaman bakımından daha az maliyetli olabilir.

Prompts (istemek, sormak)

Configuration Wizard prompts you to select the type of the file.

Türkçesi: Yapılandırma sihirbazı dosya türünü seçmenizi ister.

Distinct (farklı)

Discovery and client installation are two distincted processes that occur in adding a client to an SMS site

Türkçesi: Discovery ve istemci kurulumu, bir istemcinin SMS sitesinde eklenmesinde oluşan iki ayrı işlemdir.

Encounter (karşılaşmak)

If you have ordered anything through the Web, you have probably encountered the forms.

Türkçesi: Web üzerinde herhangi bir şey sipariş ettiyseniz, büyük olasılıkla formlarla karşılaşmışsınızdır.

Discrepancies (çelişki, farklılık, uyumsuzluk)

Setup reports discrepancies.

Türkçesi: Kurulum programı (setup), uyumsuzlukları gösterir.

It shows severe performance discrepancies between servers.

Türkçesi: Sunucular arasında ciddi performans farklılıklarını gösterir.

Anticipation (beklemek, ummak, kestirmek)

Active Directory using more space than anticipated.

Türkçe: Active Directory, beklenenden daha çok yer kullanıyor.

It can be very difficult to anticipate future user needs.

Türkçe: Gelecekteki kullanıcı gereksinimlerini kestirmek zor olabilir.

Degree (derece)

That program allows you interact with them to some degree.

Türkçesi: O program belli bir derece etkileşimde bulunabilmenize olanak sağlar.

It provides a very high degree of flexibility.

Türkçesi: Yüksek derecede esneklik sağlar.

It provides highest degree of interoperability with other tools.

Türkçesi: Diğer araçlarla yüksek derecede etkileşim sağlar.

Adhere (kurallara uymak, bağlanmak)

Document does not adrehe to XML rules.

Türkçesi: Belge XML kurallarına uymaz.

We must implement all necessary security meausures needed to adhere to the previously defined security.

Türkçesi: Daha önce tanımlanan güvenliği karşılamak için gerekli tüm güvenlik önlemlerini uygulamalıyız.

Client computers adhere to the minimum requirements as described above.

Türkçesi: İstemci bilgisayarlar yukarıda açıklanan minimum gereksinimleri karşılar.

inherently (doğal olarak)

Windows 2000 Servers are inherently multi-user capable in certain ways.

Türkçesi: Windows 2000 sunucuları doğal olarak belirli şekillerde çok kullanıcıdır.

Dictates (zorla kabul ettirmek, zorunlu yolu tarif etmek)

Hardware desing dictates which configuration should be used?

Türkçesi: Donanım tasarımı hangi yapılandırmanın kullanılacağını belirtir.

Relational model dictates that each row in a table be unique.

Türkçesi: İlişkisel model tablo içindeki her satırın benzersiz olmasını zorunlu kılar.

Literally (kelimesi kelimesine, tam tamına)

A subquery is literally a query within a query.

Türkçesi: Bir alt sorgu tam tamına bir sorgu içindeki diğer bir sorgudur.

Literally thousands of companies offer Web hosting services.

Türkçesi: Binlerce şirket Web barındırma hizmeti sunar.

Overlap (örtüşmek, üzerini kaplamak)

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server enables the overlap of Internet Protocol (IP) address ranges to be created in the LAT.

Türkçesi: Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, LAT içinde oluşturulan IP adresi aralığıyla örtüşmesi sağlar.

Setting (ayarlamak)

If you change settings on the Alarms tab in the Power Management tool and then change settings using the Power Meter icon on the taskbar, the settings you previously changed on the Alarms tab are lost when you shut down Windows.

Türkçesi: Power Management aracı içindeki Alarms sekmesindeki ayarlamaları değiştirir ve ardından görev çubuğundaki Power Meter simgesini kullanan ayarları değiştirin, Windows’u kapattığınızda, Alarm sekmesindeki daha önce değiştirdiğiniz ayarlar kaybolur.

Specify (belirlemek)

When you set the properties of a Windows-based executable file, you cannot specify the working directory.

Türkçesi: Bir Windows-tabanlı çalıştırılabilir dosyasını özelliklerini ayarlarsanız, çalışma dizinini belirleyemezsiniz.

Consist of (-den oluşmak)

With the Information Store Viewer (Mdbvue32.exe), you can view or set details about a user’s message storage files, which consist of the private information store, the personal folder file (.pst), and the offline folder file (.ost).

Türkçesi: Information Store Viewer ile kullanıcının mesaj depolama dosyalarını görebilir ya da ayrıntılarını ayarlayabilirsiniz.

Contains (içermek)

In Excel, if you move the mouse pointer over a cell that contains a hyperlink, the ToolTip you created for the hyperlink may not appear.

Türkçesi: Excel’de fare işaretçisini, köprü içeren bir hücre üzerine getirirseniz, köprü için oluşturduğunuz ToolTip belirmeyebilir.

UYGULAMA

Aşağıdaki terimleri içeren cümleler kurmaya çalışın:

Corresponding (karşılık gelmek)

Örnek: every table correspons another table in target.

Substitute (yerine koymak, vekalet etmek)

Holds (tutmak)

Available (kullanılabilir, uygun, mevcut)

Along with (Birlikte)

in terms of (‘a göre)

Örnek: Make a good backup plan in terms of good administrator’ habit.

Prompts (istemek, sormak)

Encounter (karşılaşmak)

inherently (doğal olarak)

Overlap (örtüşmek, üzerini kaplamak)

Setting (ayarlamak)

Specify (belirlemek)

Consist of (-den oluşmak)

https://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/Teknik-İngilizce-Technical-English.jpghttps://www.bulentkaraman.com/wp-content/uploads/2016/05/Teknik-İngilizce-Technical-English-100x100.jpgBülent KaramanBilgi BankasıBlogDil EğitimleriEğitim AkademisiBilgisayar İngilizcesi,Dil Eğitimi,Extensible Markup Language,İngilizce,Teknik İngilizce,XMLTeknik İngilizce Dersi - Soru ve Cevaplar SORULAR (QUESTIONS) Aşağıdaki soruları metne dayanarak İngilizce yanıtlayınız: What is a computer? (bilgisayar nedir?) Whatdoes a computer do? (bilgisayar ne yapar?) Whatarethecharacteristics of a computer? (bilgisayarın özellikleri nelerdir?) Whatdoestheframeinclude? (gövde neyi içerir?) Whatkind of arithmeticoperation can a computer do? (bilgisayar ne tür aritmetik işlem...Bilgi Teknolojileri Uzmanı | Bülent Karaman